Takk til Teknisk Utval

Nabolaget ved Aksdalsvatnet vil gjerne få skryte av Teknisk Utval.

Rådmann og Formannskap har gitt disse folkevalgte et svært vanskelig mandat i å vurdere en dispensasjon fra kommunens egen administrasjon, for selv å sette opp tre rusboliger for aktive narkomane. Denne dispensasjonen vil gå på tvers av alt det Teknisk Utval er satt til å forvalte: kommunale planer, trygg skolevei, friområder, strandsone, trafikksikkerhet, veirett, allemannsretten, turstier og arealutvikling.
Et kompliserende element har vært mange feil og mangler i saksdokumentene som forelå da vedtaket i Formannskapet ble gjort. Det er fremdeles flere viktige detaljer som ikke er tilstrekkelig belyst. I den grad saken er «forsinket» skyldes dette manglende kvalitet i forarbeidet til saken. Formannskapet gjorde plasseringsvedtaket i 2015 uten fullstendig utredning teknisk og sikkerhetsmessig.
Det bør være forståelse for at Teknisk Utval bruker den tiden som trengs for å gjøre en grundig og selvstendig vurdering av alle sider ved saken, også de som Rådmannens oppsummering og innstilling elegant hopper over. Vi takker også de folkevalgte som er tilgjengelig pr. telefon og epost, og hører og vurderer innspill fra de berørte.
Den gjentatte kritikken av Teknisk Utval fra Svein T. Brekke (Krf) i Tysvær Bygdeblad er derfor både trist, hensynsløs, feilaktig og farlig.
Trist: Fordi flere folkevalgte i T.U. virkelig har tatt mandatet sitt på alvor. De fortjener takk, ikke kritikk. Særlig skal Torunn V. Gjerde (V) , Lars B. Baustad (Frp) og Terje Knoff (H) ha ros for gode spørsmål og ønsket om å fullt ut forstå sakskomplekset før et vedtak.
Hensynsløs: Brekke presser på for å sette svake grupper opp mot hverandre. Skal ikke hensynet til trafikksikkerhet, skolebarn og eldre også vurderes før en bosetter tunge narkomane?
Feilaktig: Formannskapet har ikke vedtatt en spesifikk plassering, det har vedtatt to. Det handler heller ikke kun om plassering, men også om hvordan den kan gjøres trygg. Hvis en presser på slik at det gjøres feilvurderinger i Teknisk Utval (T.U.), kan det bli fatalt. Vi håper flere enn Brekke kan gå i seg selv og avstå fra ytterligere press på representantene i denne saken:
• Kommunen sine folk sitter på alle sider av bordet i denne saken, og bl.a. saksbehandler sin egen dispensasjonssøknad. I en så svekket habilitetssituasjon bør forsiktighet og ydmykhet prioriteres. Men når en i stedet f.eks. setter Politiet sin risikovurdering til side, og ignorerer faktafeil fra sine kollegaer, er det er klart at dette setter T.U. i en vanskelig situasjon: Kan en stole på alle vurderinger som er gjort av lokalbyråkratiet? Svaret er nei. Utvalget sin uhildete rolle blir da enda viktigere og vanskeligere.
• Rådmannen har presset mye i denne saken, samtidig som en har vist manglende vilje til å kvalitetssikre og opplyse den. Eks 1: Vi opplever at saksdokumentene skal fremstå mest mulig «spiselig» i stedet for et fokus på fakta og opplysning. Eks 2: Like før jul kalte Rådmannen inn de folkevalgte med under 24t frist for å behandle sin egen dispensasjonssøknad i et ekstraordinært møte. Lovlig? Heldigvis har vi sindige folkevalgte som valgte å be om synfaring. Eks 3: Nå presses igjen saken frem i et ekstraordinært møte neste uke pga. en frist i Husbanken. Tar Rådmannen dispensasjonen for gitt?
• Formannskapet kjente til mangler i saken da den ble behandlet, men gikk ikke inn i disse. I stedet gjorde en det enklest for seg selv ved et dobbeltvedtak om plasseringen. Vedtak 1: Aksdalsvatnet, dersom dispensasjon kan gis. Vedtak 2: «Trekanttomta», dersom det ikke gis dispensasjon. To plasseringer ble valgt fordi en så tydelige utfordringer rundt dispensasjonen. Teknisk Utval ble dermed ansvarliggort for å vurdere detaljer, faktafeil, sikkerhet, LNF, kommunale planer, mm. Mandatet er å vurdere dispensasjonen, ikke nødvendigvis å godkjenne den. Det vil si at T.U. velger endelig plassering ut fra sine egne vurderinger. Utvalget må nå få stå fritt til å vurdere saken så grundig en ønsker, uten press fra sentrale politikere, Rådmann eller Ordfører. Et eventuelt nei til dispensasjon må også aksepteres dersom Teknisk Utval skal ha noen funksjon, ingen bør kunne instruere utvalget.
• Ap har mye makt i kommunen, og ledelsen vil nok gjerne bruke «parti-pisken» over både egne og Høyre sine representanter i utvalget. Dette er farlig, fordi detaljkunnskapene ligger hos T.U.- representantene, og fordi en ved å vise til «vedtaket» i Formannskapet ikke går inn i problemstillingen. La Ap og H sine representanter i T.U. selv få avgjøre det endelige valget, det er tross alt de som også sitter med det tunge ansvaret.
Eneste motvekt mot dette ensidige presset er Fylkesrådmannen, som slutter seg til argumentene fra oss naboer og sterkt oppfordrer kommunen om å revurdere plasseringen.
Heldigvis har folkevalgte i T.U. motstått presset og beholdt sin integritet så langt. De tar mandatet sitt på alvor og går inn i detaljer som Formannskapet ikke har vurdert, og som Rådmannen tar for lett på.
Dette er en vanskelig sak. Vi anerkjenner behovet for rusboliger i kommunen. Men det må gjøres skikkelig. Plasseringsvalget bør ikke baseres på lavest budsjettkostnad, eller begrenses til slik sentrumsplanen så ut i 2014. Dette handler om sikkerhet og frihet for et nabolag med skolebarn og eldre. Det handler om sikkerhet for rusavhengige. Og det handler om tur- og g/s-veier og LNF-hensyn. Politiet har varslet om vold, narkosalg, offentlig rusing, kjøring i rus, og vinningskriminalitet. Rushus ved Aksdalsvatnet vil ligge kloss i hovedåren for myke trafikanter til/fra Førland og Eikeskog, med skolebarn og turgåere rundt vannet. På et sted det er vanskelig for både narkomane og passerende å påkalle hjelp om nødvendig.
Vi håper at synfaringen kan vise T.U. de farene vi som bor her er opptatt av, og problemstillinger vi ser rundt de sikkerhetstiltak som kommunen foreslår. Så langt ser vi ikke hvordan kommunen sine «hjemmelagde» sikringsplaner og budsjetter kan møte den risikoen Politiet beskriver. Farligst blir ruskjøringen på skolevei, g/s-vei og turvei. En tung narkoman finansierer oftest eget stoff-forbruk med videresalg. Med bolig til tre tunge narkomane som alle får mange besøk pr. døgn i perioder når det selges stoff, må en forvente høy hyppighet av ruskjøring pga. «kundene».
Nabolaget kan ikke akseptere hverken å få svekket trygghet for ferdsel i området, eller å bli sperret inne av primitive sikkerhetstiltak som en vegbom til 25.000 kroner.
At Rådmannen påberoper seg generell dispensasjon på samfunnsnyttig grunnlag, fra absolutt alt det T.U. er satt til å forvalte, er tvilsomt. Det er boligene som er samfunnsnyttige, ikke plasseringen. Så lenge en har vedtatt to alternativer er det vanskelig å se at kommunen ikke må vurdere bl.a. LNF-konsekvenser og sikkerhet før endelig plassering vedtas i T.U.
Dersom Brekke eller andre har det så travelt, bør en heller presse på for å avvise dispensasjonen, og få startet bygging vest for parkeringsplassen. Dette vil også harmonere med Helse- og Førebygging sine prioriteringer i saken: det viktigste er at byggingen av sentrale rusboliger starter, og enheten ser ikke plasseringen ved Aksdalsvatnet som vesentlig.
Endring i sentrumsplaner har åpnet for et nytt, godt alternativ i vårt eget nabolag: Sør/vest for Shell, der det tidligere var planer om et kjøpesenter. Dette har vesentlig lavere konfliktnivå, og med innkjøring via Shell får en redusert konsekvens ved ruskjøring. Vi takker for at det finnes politikere som ikke ukritisk følger Rådmannens innstilling eller «parti-pisken». Vi må framsnakke disse, og ikke kjefte eller presse. Samtidig må vi la de få vite om problemstillinger og mangler, og påpeke forhold som de så sjekker ut og drøfter, i eget tempo. Slike «vakthunder» er uvurderlige. Bare slik kan en ta trygge valg. Så får vi naboer håpe i det lengste at fakta, fornuft og «føre-var»-prinsippet vil vinne, og at utvalget står imot presset utenfra. Vil man fortsatt kunne være «Trygg i Tysvær» langs Aksdalsvatnet? Hvordan denne saken håndteres kan i ytterste konsekvens skille mellom liv og død.

Anita og Ståle Dalaker, Tysværvegen 25
Marie og Kåre Steinsvik, Tysværvg. 71
Berit og Torbjørn Ravndal, Tysværvg. 79
Elisabeth og Hans Magne Nesse, Tysværvg. 81
Linda og Roger Lid-Austrheim, Tysværvg. 85