Odd Reidar Humlegård, politidirektør Politidirektoratet 
Foto: Kåre M. Hansen
Odd Reidar Humlegård, politidirektør Politidirektoratet

Tysvær lensmannskontor legges ned

Politidirektør Odd Reidar Humlegård presenterte i dag kuttlisten over norske lensmannskontor. Tysvær sto som ventet på listen.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård fortalte også at det nå er 126 lokalkontor som blir lagt ned, og at en dermed står igjen med 221. Syv nye lensmannskontor blir åpnet, blant annet på både Flesland og Sola lufthavn.

Fremdrift i arbeidet med beslutning om ny lokal organisering:
Medio oktober – politimesters forslag til lokal organisering sendes til uttalelse blant kommuner og tjenestemannsorganisasjoner
Politimester skal innen 15. desember 2016 gi sin tilrådning til Politidirektoratet om eventuelle endringer i antall lensmannskontorer og politistasjoner, og plassering av disse
Politidirektoratet har beslutningsmyndighet, og beslutter ny lokal struktur for norsk politi tentativt i midten av januar 2017
Kommunene er gitt klageadgang til Justis- og beredskapsdepartementet. Klageperioden er på åtte uker
Politidirektoratet vil med en slik tidsplan ha omlag to uker på å vurdere klagesakene, før de eventuelt oversendes til departementet innen 1. april 2017

(kilde: Politidirektoratet)