Ingrid Lea Mæland
Distriktsleder for Trygg Trafikk i Rogaland
Ingrid Lea Mæland

Nullvisjonen krever lokal dugnad

Skal vi nå visjonen om null omkomne og hardt skadde i trafikken innen midten av dette århundre, må vi legge mer trykk på lokalt samarbeid, skriver distriktsleder i Trygg Trafikk Rogaland, Ingrid Lea Mæland.

Denne uken behandler Stortinget en stortingsmelding om trafikksikkerhet, den første på 30 år. I meldingen fremheves fylkeskommunene og kommunene som viktige bidragsytere i trafikksikkerhetsarbeidet. Men hva må til for å få bukt med alvorlige trafikkulykker i vårt distrikt?
Bedre samhandling: Nullvisjonen er realistisk, men krever økt og bredere innsats, mener regjeringen. Mest er det å hente på bedre samordning av arbeidet som skjer i de ulike sektorene. Fylkeskommunene og kommunene er både veieiere, arealmyndighet, eier av barnehager og skoler, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for innbyggernes helse og trivsel. Det brede ansvaret gir gode muligheter til økt innsats for å forebygge ulykker.
Oppskrift: De fylkeskommunale samferdselssjefene har lagt hodene i bløt og kommer i meldingen med flere anbefalinger til det lokale trafikksikkerhetsarbeidet. Fylkeskommunene må ta ansvar for å tilrettelegge for aktivt og målrettet samarbeid mellom etater og organisasjoner. Det må stilles krav til at alle fylker har ha en godt forankret strategi og/eller plan for trafikksikkerhet, som også er koblet til areal- og transportplaner, og ev. bymiljøavtaler. Godkjenningsordningen Trafikksikker kommune bør videreutvikles med mål om at alle kommuner blir godkjent og at ordningen omfatter regionalt nivå. Det trafikantrettede arbeidet må prioriteres høyere på alle nivå.

Trygg Trafikk stiller seg helhjertet bak samferdselssjefens anbefalingene og ser frem til at ord blir til handling, også i Rogaland.
Vi har ingen liv å miste.

Ingrid Lea Mæland
Distriktsleder for Trygg Trafikk i Rogaland