Torsdag var gjengen på åpen hall i Skjoldhallen.
Torsdag var gjengen på åpen hall i Skjoldhallen.

Arbeidsmiljøprisen til renholdsavdelingen!

Onsdag ble Arbeidsmiljøprisen til Tysvær kommune delt ut. Vinneren i år er renholdsavdelingen!

Hele 16 gode kandidater var nominert, og det ble altså renholdsavdelingen som IA-avdelingen kåret som vinner. Slik begrunnet de vinnertildelingen:

«Renhold ble etablert som egen avdeling 01.01.2013. Renholdslederen fikk en stor utfordring med å samle renholderne «til ett rike». Renholderne var ansatt på hvert bygg og det var i liten grad felles møtepunkt verken faglig eller som ansatt. Helse – miljø og sikkerhet var i liten grad prioritert, og innkjøp av renholdsprodukter og maskiner var tilfeldig.

Vinneren har siden etableringen 1. januar 2013 vist systematisk arbeid for forbedring av tjenesten og fokus på arbeidsmiljø. Renholdsavdelingen var først ute med HMS – gruppe, og har hatt gode resultat med fin nedgang i sykefraværet. Avdelingen fikk en økning i sykefraværet i 2016. Det positive er at fravær er i stadig mindre grad knyttet til jobben. Avdelingen har hele tiden hatt fokus på trivsel og nærvær. Fokus på HMS, kartlegginger, risikovurderinger, utbedring av utstyr og økt bruk av tilrettelegging. Tilretteleggingstiltak som har vært brukt er skulder til skulder, mer renholdsmaskiner, arbeidsplassvurdering, nyere og betre utstyr. Renholdsavdelingen benytter seg av personalavdelingen, verneombud, bedriftshelsetjenesten, HMS- gruppa, NAV arbeidslivssenter i HMS arbeidet.
Avdelingen har også hatt trivselstiltak med turer og ansattarrangement.

Avdelingen hadde svært godt resultat på medarbeiderundersøkelsen. Helhetsvurderingen gav en score på 4,8. Snittet for Tysvær var 4,7. Svarprosenten var 60%. Dette er veldig bra med tanke på at renholdsavdelingen har drift og ansatte i mange bygg.

Ved å sentralisere innkjøp av renholdsmidler sparte avdelingen 300.000 kr- 400.000 kr.pr.år
Avdelingen har vist kreativitet ved å utvikle nytt utstyr sammen med et lokalt firma. Dette er forskjellige lemmer som gjør det lettere for renholderne å få utstyret opp og ned trapper og over dørterskler. Med disse lemmene unngår reinholderne unødvendige belastninger. Renholderne har selv vært med å utvikle produktene.
I 2015 ble renholdsavdelingen nominert til prisen for god styring av DIFI.

Høsten 2016 var Idébanken på besøk hos renholdsavdelingen i Tysvær kommune, og laget en sak om det gode HMS-arbeidet som gjøres, og den store nedgangen i sykefraværet. Idébanken.org er en informasjonstjeneste om inkluderende arbeidsliv som deler ideer og kunnskap om sykefravær, arbeidsmiljø, seniorpolitikk og inkludering.

I bygge og vedlike/rehabiliteringsprosjekt blir renholdsavdelingen bedt om råd i forhold til utforming av bygg og materialvalg. Dette er viktig forebyggende arbeid for å unngå belastningssykdom blant renholderne.

Renholdsavdelingen er den avdelingen som har flest ansatte med utenlandsk bakgrunn (17 per i dag, red. anm). Dette krever tilrettlegging, planlegging og ikke minst raushet.

Lederen har en aktiv rolle og innsats i HMS- og IA-arbeidet. Hun er flink til å tilrettelegge for personer som har helsemessige begrensninger eller er gravide. Leder tok raskt i bruk både sjekkliste for risikovurdering og jordmorsamtaler. Lederen forskjellsbehandler ikke faste og vikarer når det gjelder tiltak. Hun er flink til å tenke kompetanseheving, og det er planlagt flere temaer i året som kommer; godt medarbeiderskap, kommunikasjon og psykisk helse, AKAN osv».

Vedtektene til Arbeidsmiljøprisen ble revidert i 2016, og prisen deles nå ut annethvert år.
Formålet med prisen er å «stimulere til helsefremmende leder – og medarbeiderskap på arbeidsplassene i tråd med arbeidsmiljøloven».
Hele 16 kandidater var altså nominert til prisen:
– Aksdalsvegen 163
– Fysio- og ergoterapitjenesten
– IT-kontoret
– Asparhaug botiltak
– Barnevernstjenesten
– Renhold
– Teknisk inne
– Arbeid og inkludering (Vepro)
– Grinde skole
– Førresdalen bhg
– Hamrane avlasting og bosteder
– Økonomikontoret
– Tysværtunet aktivitet- og omsorgssenter
– Nedstrand barne- og ungdomsskule
– Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
– Nedstrandstunet aktivitets- og omsorgssenter

Juryen
IA – gruppa er et underutvalg av AMU og består av :
Johannes Breivik – International SOS (kommunen sin bedriftshelseteneste)
Olaug Hindal – vår kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter
Mary Hauge – HMS/IA rådgjevar på personalkontoret
Frode Løland HTV Fagforbundet
Astrid Eliassen – rektor Grinde skule (var ikke med på avstemmingen da Grinde skole var en av de nominerte)
Ketil Anthun- hovudverneombod
Kristin Helle – personal – og organisasjonssjef

Les mer om saken og se flere bilder i papirutgaven torsdag neste uke…