Nedleggelse av lokal Brann- og Redningstjeneste?

Sparetiltakene til Tysvær kommune er i ferd med å sette menneskeliv og materielle verdier i fare.

Allerede er Tysværs døgnbemannede legevakt lagt ned, nå står brannstasjonen i Aksdal og Tysværvåg i fare for å bli nedlagt.

I Tysvær kommune er det tre brannstasjoner som er lokalisert i Aksdal, Tysværvåg og Nedstrand. Fordelt på disse tre stasjonene har Tysvær brannvesen 45 deltidsbrannmannskaper. Dette er personer som har gjennomført nødvendig opplæring, deltar på øvelser/retreninger, bor i nabolaget til stasjonen og har gjerne et helt annet primærarbeid. I det alarmen går, slipper de det de har i hendene og rykker ut.

Lokal nødetat

Tysvær brannvesen er også et redningsvesen. Oppgavene er ikke begrenset til kun å slokke branner og frigjøre fastklemte personer ved alvorlige trafikkulykker. Stadig flere og mer allsidige oppdrag blir tildelt den kommunale nødetaten, deriblant et langt tettere samarbeid med helsevesenet og politiet.

i de livsviktige minuttene før ambulanse, lege og luftambulanse kommer fram til personer som har blitt akutt syke eller alvorlig skadet, kan vårt lokale brannvesen rykke ut for å yte livreddende førstehjelp og tilsyn. Hver brannstasjon i Tysvær er utstyrt med hjertestarter, oksygen og annet førstehjelpsutstyr. Brannmannskapene har fått opplæring i avansert førstehjelp og retrenes årlig av Norsk Luftambulanse, igjennom Stiftelsens prosjekt ”Mens Du Venter På Ambulansen.” Dette er medisinsk nødtelefon (113) velvitende om.

Som en følge av den tragiske og ekstreme hendelsen på Utøya 22. juli 2011 og på Valdressekspressen i november 2013. Har norske brann- og redningsvesen gjennomført opplæring i å bistå politiet med å redde liv og begrense skade ved pågående livstruende vold mot andre personer. Brannmannskapene ved Tysværs tre brannstasjoner er dermed også i beredskap for å beskytte befolkningen i vårt nærmiljø, dersom andres liv og helse skulle bli truet av en uønsket voldelig situasjon. Under visse forutsetninger kan de også iverksette nødvendige tiltak før politiet ankommer stedet.

Politidirektoratet har nå besluttet å legge ned Tysvær lensmannskontor i Aksdal, og høsten 2015 ble Tysværs døgnbemannede legevakt flyttet til Haugesund. Utenfor kontortid må vi til byen for å få øyeblikkelig legehjelp. Dette kan vi takke rådmann Arvid S. Vallestad for, han har vært en forkjemper for å flytte legevakten ut av kommunen.

I dag er Tysvær brannvesen den eneste nødetaten med en helårlig 24 timers beredskap innad i kommunen. Med sin allsidighet innenfor de ulike nødetatenes roller, kan deltidsbrannmannskapene også beskytte befolkningen med helse og politi oppgaver. Vanligvis vil ambulanse/lege og politi trenge noe lengre tid for å nå fram til Tysvær, siden de nærmeste av disse ressursene er lokalisert i Haugesund og har i tillegg et stort dekningsområde. Vårt lokale brannvesen utgjør en samfunnsviktig oppgave og bidrar til å bringe en allsidig hjelp nærmere befolkningen ved oppståtte nødsituasjoner I Tysvær. Allikevel er ikke brannvesenet en erstatning for de andre nødetatene, men et godt supplement i nærmiljøet.

IKS brannvesen

Tysvær og åtte andre nabokommuner har i sammen vedtatt å etablere Haugaland brann og redning IKS, et interkommunalt felles brannvesen. En ny hoved brannstasjon vil bli bygget i Haugesund. Her vil de ni kommunene samle alle administrative oppgaver de er ansvarlige for innen brannberedskap, feiing, tilsyn, forebyggende og andre relaterte tjenester. I brannberedskap inngår driften av brann- og redningsvesenene ute i distriktet. Dette vil medføre at mye god kompetanse og erfaring flyttes bort fra distriktene, for så å bli sentralisert i byen. Alle driftsutgiftene til det nye interkommunale brannvesenet blir en spleisefest for deltakerkommunene. Den årlige innskuddssatsen blir individuell for hver enkelt kommune, beregnet ut i fra hvilket folketall de har og ikke etter antall brannstasjoner.

Tysvær politikerne med rådmann Arvid S. Vallestad i spissen, har et sterkt ønske om at den nye stasjonen i Haugesund også skal kunne erstatte brannstasjoner vi i dag har godt intrigert i kommunen. Nedleggelse av en eller flere brannstasjoner i Tysvær, vil medføre at hjelpen kommer seinere fram til oss ved oppståtte nødsituasjoner. I verste fall akkurat for seint til å redde liv og materielle verdier. Bortfall av brannstasjoner i Tysvær kan I tillegg stille krav til en større døgnbemanning på stasjonen i Haugesund og resultere i langt høyere driftsutgifter, en kostnad alle de ni kommunene må ta.

Tysvær vokser
Folketallet og næringslivet er stadig økende i Tysvær. På flere steder i kommunen bygges det flittig nye boliger og bare i Aksdal er det planlagt å bygge 250 boliger i den italienske landsbyen. Aksdal området står foran en fremtidsrettet regions etablering, med utbygging av Aksdal Senter, sentrum, landsby, kollektivterminal, veikryss osv. Distriktets krysningspunkt for europaveiene mellom vest-øst (E134) og nord-sør (E39) er i Tysvær og ser ut til å forbli her, siden den nye ferjefrie E39 planlegges rett i gjennom kommunen. Dette gir næringslivet en veldig sentral beliggenhet, og enda er det kun noen få bedrifter som er vel etablerte på de to næringsparkene i Aksdal og Gismarvik.

Nødstilfeller oppstår plutselig, også i en voksende kommune. Det er først i det øyeblikket vi blir rammet av en nødsituasjon, at vi virkelig stiller høye krav til å få øyeblikkelig hjelp raskt. Snart blir Tysvær brannvesen en del av Haugaland brann- og redning IKS, da blir alle driftsutgiftene dekket av de ni deltakerkommunene. Politikerne og rådmannen i Tysvær oppfordres derfor til å kjempe og legge til rette for at kommunens nåværende brannstasjon struktur blir godt ivaretatt i fremtiden. De har i dag en veldig sentral beliggenhet til å opprettholde en allsidig beredskap i vårt nærmiljø, noe befolkningen og næringslivet i Tysvær er godt tjente med. I alle retninger kan de også fungere som en viktig støttespiller for våres nabokommuner.

Dag Aksland, Aksdal