Truls Nordahl i NAV-Rogaland. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Truls Nordahl i NAV-Rogaland. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

105 utan arbeid i Tysvær

Det er ved utgangen av august 105 utan arbeid i Tysvær. Det er 20 færre enn på samme tid i fjor.

Justert for sesongvariasjonar viser bruttoarbeidsløysa i Rogaland nedgang i august.
– Arbeidsmarknaden i Rogaland utviklar seg fortsatt i positiv retning, seier Truls Nordahl, direktør i NAV Rogaland.
Tala under er ikkje sesongjustert og endringar som kjem fram er samanlikna med same periode i fjor.

Ved utgangen av august var 9 590 personar heilt utan arbeid i Rogaland. Jamført med same månad i 2016 er dette ein nedgang på 18 prosent.
2 008 arbeidssøkjarar deltok i eit arbeidsretta tiltak i august. Dette gir ei bruttoarbeidsløyse på 11 598 personar, tilsvarande 4,6 prosent av arbeidsstyrka.
For eitt år sidan var bruttoarbeidsløysa 5,1 prosent.

Færre ledige i dei fleste yrkesgrupper
I august var det færre arbeidslause i nær alle yrkesgrupper jamført med august 2016. Det er størst nedgang i arbeidsløysa innan yrkesgruppene ingeniør- og ikt (-33 %),
bygg- og anlegg (-31 %) og industriarbeid (- 29 %).
1 844 ledige stillingar
Det vart utlyst 1 844 ledige stillingar i Rogaland i august og dette er 221 fleire enn i same månad i fjor. Yrkesgruppene med flest utlyste stillingar denne månaden var helse, pleie og omsorg (382),
bygg og anlegg (361), butikk og salsarbeid (177) og industriarbeid (133).

Delen sysselsette i Rogaland
Sjølv om Rogaland har den høgaste delen arbeidslause, har fylket framleis ein høgare del sysselsette enn snittet for landet. Tal frå Statistisk Sentralbyrå for 2 kvartal 2017 visar at medan 67,1% av
befolkninga mellom 15 år – 74 år er sysselsette i Noreg, så er delen i Rogaland 68,4%. – Frå 2008 og fram til 2014 var Rogaland det fylket i Noreg som hadde høgast del sysselsette, fortel Nordahl.

NAV Nord-Rogaland har sendt ut denne pressemeldingen (bokmål)
Nedgang i ledigheten i de fleste kommunene i Nord-fylket. Alle våre kommuner, utenom Vindafjord ligger fortsatt under fylkesgjennomsnittet i ledighet!

– Sammenligner vi de helt ledige med samme mnd. i fjor, så har både Haugesund, Bokn, Karmøy, Tysvær og Sauda god nedgang i ledigheten – mens Suldal og Vindafjord har en økning (men disse hadde lav ledighet i fjor). Vindafjord har nå 3,8% helt ledige. Dette er høyest i Nord-fylket, og de ligger nå på fylkesgjennomsnittet som også er på 3.8% helt ledige. Hvis vi sammenligner med forrige mnd., så ha vi i sum en liten reduksjon i ledigheten på 39 personer. Siden det også var en liten reduksjon i antall personer på tiltak, så utgjør dette en bruttoreduksjon på 47 personer. Vi har fortsatt en stor mengde personer på tiltak i Nord-fylket – 374 personer. De fleste av disse er ute i bedrifter på arbeidstrening eller lønnstilskudd, sier Elisabeth Lie Nilsen, Leder NAV Marked Nord-Rogaland.

Tilgangen på offentlig utlyste stillinger er stabilt bra for tiden. Vi jobber nå med å få flere bedrifter til å lyse ut sine stillinger offentlig, så vi håper dette etter hvert vil slå ut enda mer på tallene våre. Dette vil jo være viktig for attraktiviteten for regionen vår, og ikke minst en forenkling for arbeidssøkere. Vi har god tilgang på stillinger som meldes til oss i NAV for tiden. Det er mye stillinger innen industri og bygg/anlegg, men ellers er det litt fra alle bransjer egentlig. Vi har flere yrker det er vanskelig å få tak i fagpersonell innen nå. Eksempelvis innen muring, forskaling, stillasarbeid o.l. Det tynnes også ut med fagarbeidere innen industriyrkene. Det er økt etterspørsel etter fagbrevkompetanse – så det å skaffe seg fagbrev vil være en nøkkel for mange fremover for å komme inn på arbeidsmarkedet. Vi har mottatt 3 varsel om nedbemanninger i august. I sum varsles det om mulig nedbemanning av 105 personer. Hvor stor utslag dette gjør i ledighet gjenstår å se de neste ukene. Flere store aktører har nå mye arbeid og oppbemanner en del, så vi antar at dette vil være med å jevne ut situasjonen noe utover høsten, sier Lie Nilsen.

Situasjonen for de langtidsledige er fortsatt utfordrende. Det er fortsatt mange langtidsledige. En del av disse vil måtte søke jobb andre steder og i andre bransjer for å komme inn på arbeidsmarkedet igjen. Flere må kanskje også måtte vurdere å ta høyere utdanning, tilleggsutdanning eller fullføre fagbrev . I og med at arbeidsmarkedet endrer seg raskere og kraftigere enn tidligere – så vil antakelig mange flere måtte gjøre endringer i utdanning og yrker flere ganger i sine yrkesliv.

– I sum – enda en mnd. med enda litt positiv dreining i riktig retning for vårt distrikt. Dette er veldig gledelig!