På topp: Terje Halleland.
På topp: Terje Halleland.

Terje Halleland: Historisk dag

– Dette er en historisk dag når vi utvider regjerningen med at Venstre kommer inn i regjeringen.

Regjeringsplattformen er god både for FrP og for landet. På en rekke områder har vi fått gjennomslag og seire, spesielt på våre satningsområder i valgkampen. Samtidig skal vi også være ærlige på de tingene vi har måttet gi i disse forhandlingene. Samarbeid handler om å gi og ta, sier Terje Halleland (Frp).

Halleland har sendt ut denne pressemeldingen:

Endringer i eiendomsskatteloven som begrenser kommunen sin tilgang til å bruke denne.
Balanserte avgifter på bil.

Større kommunal råderett på salg av alkohol

Mange tiltak for et samfunn i omstilling, hvor spesielt i miljøpolitikken skal gulerot brukes fremfor pisk.

Forsetter en streng og rettferdig innvandringspolitikk,

Fortsette en stor satsing på samferdel.

Noen utvalgte punkter.

At kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt reduseres ved å sette ned maksimal eiendomsskattesats med minimum 2 promille for boliger og fritidsboliger.
Innføre en obligatorisk regel med tak på verdsettelsen i eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger.
Senke skattenivået
Fastholde fjerningen av arveavgiften

Utvide alkohollovens ytre rammer for kommunal salgsbevilling av alkohol til kl 21 på hverdager og lørdager.
Endre alkoholloven slik at åpningstidene i Vinmonopolets lokale butikker kan følge kommunalt fastsatte salgstider for alkohol.
Åpne for å gi punktbevæpnig på sårbare steder etter risiko- og sårbarhetsanalyse.
Opprettholde kommunenes adgang til å innføre lokale regler for tigging.

Legge til grunn at ved familiegjenforening til Norge må man kunne forsørge seg selv, eller bli forsørget av den man gjenforenes med.
Bruke DNA-testing i alle saker for å avklare slektskap i forbindelse med familiegjenforening.
Regjeringen vil trede og endre statsborgerloven slik at det som hovedregel er åtte års botid for å få statsborgerskap.
Styrke innsatsen for å avdekke personer som har fått opphold i Norge på falske premisser.
Videreføre innsatsen for å tilbakekalle tillatelser når beskyttelsesbehovet frafaller.

Forsterke satsningen på god dyrevelferd, herunder gradvis innføring av dyrepoliti i alle landets fylker.
Gi bonden større næringsfrihet.

Gi tilskudd til netto tilvekst av plasser i sykehjem og omsorgsboliger.
Stimulere til at flere kommuner gjennomfører forebyggende hjemmebesøk for eldre.
Styrke både kommunal og privat utbygging av trygghetsboliger, sykehjemsplasser, hospice, demenslandsbyer og private bofellesskap.
Legge til rette for at flere kan bo hjemme.
Utvide prøveordningen med statlig finansiering av omsorgstjenester, både i tid og i antall kommuner.
Etablere tilskuddsordning til kjøkken i sykehjem, blant annet basert på erfaringer fra Danmark, for å gi et bedre tilbud til eldre på instistusjon.
Etablere et nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud. Ombudet skal lokaliseres til et av de eksisterende pasient- og brukerombudene.
Sikre at par som ønsker det, skal kunne bo sammen på sykehjem eller i omsorgsbolig.

Legge frem en ny kommunelov som styrker det lokale folkestyret.
Forsette arbeidet med å samordne og dermed begrense statlige myndigheters innsigelser til kommunale planer.
Gjennomgå regelverket for selvkostberegning av kommunale avgifter med sikte på et tydeligere regelverk som sikrer lavere gebyrer for folk flest.
Gi kommuner og fylkeskommuner større myndighet og lokalt handlingsrom i arealpolitikken.
Lokalisere nye offentlige kompetansearbeidsplasser over hele landet, også utenfor de største byene. Ny statlig virksomhet skal som hovedregel etableres utenfor Oslo.
Fortsette arbeidet med å forenkle plan- og bygningsloven med tekniske forskrifter, herunder gi boligeiere større mulighet til å gjøre endringer i egen bolig uten krav til søknad.

Innføre fritt skolevalg i alle fylker.

Innføre et nytt, praktisk og arbeidslivrettet håndverksfag som valgfag i ungdomsskolen.
Gi arbeidslivet og partene større innflytelse over innholdet i yrkesopplæringen.

Legge til grunn ambisjonene i Nasjonal Transportplan 2018 – 2019.
Begrense bruken av streknings-AKT (automatisk trafikkontroll)
Legge til rette for økt bredbåndsutbygging, blant annet gjennom å videreføre statlige bidrag til bredbåndsutbygging i distriktene.
Tilføre Nye veier ytterligere prosjekter på de viktigste riks- og europaveiene
Vurdere hvordan viktige eksportveier, som omfatter fylkesveier og riksveier, bedre kan opprustes til å dekke næringslivets behov.

Terje Halleland
Energi og miljøkomiteen
Fremskrittspartiet