Bill Clinton er leder i velforeningen og viste representanter fra teknisk utvalg grillhytta som er ulovlig satt opp. Inntil nå. Fra venstre: Bjørn Bruaset, Terje Knoff, Åsmund Sandvik og Clinton. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Det var omvisning i grillhytten i april. Bill Clinton er leder i velforeningen og viste representanter fra teknisk utvalg grillhytta som er ulovlig satt opp. Inntil nå. Fra venstre: Bjørn Bruaset, Terje Knoff, Åsmund Sandvik og Clinton. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Vil gi velforening 35.000 i bot

Husker du saken om grillhytta på Nappatjørn. Nå har politikerne bestemt seg for å gi velforeningen 35.000 kroner i bot for ulovlig bygging. Leder i teknisk utvalg Terje Knoff (H) liker det ikke.

I morgen møtes teknisk utvalg i saksfremlegget signet rådmann Arvid S. Vallestad og Bjørn Bruaseth blir det foreslått at Nappatjørn Vel skal få en bot på 35.000 for oppføringen av grillhytta på fellesområdet på Nappatjørn.
Velforeningen har lagt seg flat og beklaget det som har skjedd og viser til at en bot vil få store konsekvenser for aktiviten. Tysvær Bygdeblad kjenner også til at det vil få store konsekvenser for det videre arbeidet i velforeningen.

Her er rådmann og teknisk sjef sitt svar til unnskyldningen fra velforeningen:
«Argumenta som er brukt, tilgjenge for ålmenta, framleis plass til byggjing, positivt for bebuarar osv, er gjeldande for søknad om dispensasjon, men kan ikkje brukast for å argumentere mot overtredelsesgebyr. Dei er relevante i høve ein dispensasjonssøknad, men ikkje i høve ileggelse eller utmåling av overtredelsesgebyr. Tiltaket har og fått etterfylgjande godkjenning der nettopp desse argumenta har vore vektlagt. Tiltaket er altså, i dag, lovleg. Men oppføringa av det utan føregåande søknad er framleis eit brot på plan- og bygningslova. Sjølv om tiltaket førar til fordelar for samfunnet, så gjer det ikkje sjølve oppføringa utan søknad lovleg, og det er denne handlinga som har ført til overtredelsesgebyr .
Det vert poengtert at ei bot vil ha direkte konsekvensar for planlagde aktivitetar og bygging, og at midlane må takast av ein felles pott, der medlemmane bidreg. Dette meinar styret er urimeleg, når det er styret som har ansvaret for feilen som er begått. Vidare meinar dei bota bør vera mindre, då den vil øydeleggja for mange planlagde framtidige prosjekt og aktivitetar. Her visar rådmannen igjen til at eit valt styre har fullmakter til å disponera på vegne av medlemmene. Det ville verka urimeleg om ein skulle sleppe unna ansvar fordi det føles urettferdig at sanksjonen går ut over medlemmar som ikkje er å klandre i saka. Ordninga med styre bør vera kjent for dei som melder seg inn i ei velforeining. Dersom ei bot vert fastsett i tråd med den som har brutt reglane sine ynskjer, så vil ikkje bota ha den effekta den skal ha. Eit overtredelsesgebyr skal sjølvsagt ha konsekvensar som merkast, det er det som ligg i den pønale effekten. Den skal og verka preventiv på samfunnet. Det skal synast at det får konsekvensar å byggje utan lov».

Liker det ikke
Terje Knoff er leder av teknisk utvalg og liker slett ikke at velforeningen skal få en bot på 35.000 kroner.
– Vi har foreslått en helt annen sum. Vi vurderte at 5-10.000 var nok til å markere at dette var et lovbrudd. Hva forvaltningen ønsker med det gebyret som nå er foreslått forstår jeg ikke. Jeg er redd dette vil få konsekvenser for det å drive med frivillig arbeid, sier Knoff FØR møtet i Teknisk utval,torsdag.