Skolebruksplan: Tysværskolen 2030

Mandat for utarbeiding av skolebruksplan for Tysvær kommune («Tysværskulen 2030») skal behandles som politisk sak innen kort tid.

I Rådmannens framlegg til vedtak legges til grunn at det må vurderes strukturelle grep (les: skolenedleggelser) hvor både økonomi og pedagogikk er sentrale faktorer. Tidsaspektet for ferdig plan er endelig behandling i kommunestyret seinest ila 2020.
Tysvær Kommunale Foreldreutvalg (T-KFU) har drøftet saken og stiller seg uforstående til behovet for å bruke 3 år på denne prosessen hvor svært mye grunnlagsmateriale allerede foreligger bl.a. i kjølvannet av sak om kommunedekkende ungdomsskole (demografi/status bygningsmasse). T-KFU registrerer betydelig uro og usikkerhet i samtlige skolekretser vedrørende kommunens framtidige skolestruktur og ønsker derfor at tidsplanen forseres med endelig politisk vedtak i kommunestyret ila våren -19. I god tid før neste lokalvalg bør kommunens innbyggere kunne vite hva de politiske partiene står for i denne viktige skolesaken. Det er i tillegg ikke riktig å overlate dette kompliserte politiske vedtaket til et nytt og ferskt kommunestyre.
T-KFU vil og beklage «uthulingen» av det helhetlige skolebruksplanarbeidet gjennom forslaget om prosjektering av nybygg underveis i prosessen. Kun nødvendige vedlikeholdstiltak bør være tillatt. En grundig og rask prosess med utarbeiding av en helhetlig skolebruksplan er svært viktig for kommunens skoleelever, foreldre og lærere.

Svein Tore Baksaas
Leder T-KFU
Gaute Baustad
Nestleder T-KFU