Levende bygder og fornuftige dispensasjoner

Høyre vil først slå fast at vi er godt fornøyd med et bredt samarbeid med Ap denne perioden. Vi har hatt som mål å opptre samlende og tydelig til beste for kommunen.

I de store sakene har vi stått samlet der politikken har blitt utformet i gode kompromiss og felles mål på mange felt. Det er fremmet felles budsjett der begge parti har bidratt godt, og i alle større plansaker har vi jobbet oss frem til felles mål.

I utvikling av Aksdal konstaterer vi at det er fullt gjennomslag for det synet begge parti gikk til valg på for 4 år siden.
Vårt poeng har vært å sette fokus på praktisering av det som kalles dispensasjonssaker, i saker knyttet til plan og bygningsloven. Her konstaterer vi at det er ulikt syn.
Høyre registrer at AP ikke vil legge til rette for tilflytting og nybygging på alle steder i kommunen, men i alle deler. For Høyre er Gismarvik, Våg, Klovning, Falkeid, Liarvåg, Espevik eksempler på flotte bygder/steder hvor vi gjerne ser en ny bolig, om forholdene ligger til rette. Alle disse bygdene er eksempler på hvor AP prinsippfast hevder at det ikke skal bygges en eneste ny bolig. For Høyre handler det om å ta vare på enkeltmenneskets ønske om en landlig bolig og samtidig ha tilgjengelig tomter i alle deler av kommunen.

Høyre har aldri foreslått å bygge ned matjord i drift med bolig eller hytter. Vi er like opptatt av jordvernet som AP, og mener det blir godt ivaretatt ved å ha levende bygder. Utvikling skaper entusiasme og nybrotsarbeid. Ei attraktiv bygd holder bosetningen oppe, gardene holdes i hevd og i god drift. Høyre ser at Tysvær består av mer enn matjord i LNF-områdene. En finner små og store områder som aldri kan nyttes til matproduksjon, eks steinrøyser, fjell i dagen.

Tysvær Høyre vil og verne strandsona for nedbygging, men ser også at noen utbygginger åpner opp for at allmennheten kommer ned til strandsona og gjør den tilgjengelig for alle. Vi er ikke prinsippfaste og ser på mulighet for dispensasjon for bygging der det allerede er privatisert med bl.a. naust og brygger. Kommuneplanen åpner opp for naustbygging utenfor naustområdene definert i planen, viser til pkt 6.8.1.4 «I områder med 2-6 naust kan ein tillate fortetting og utviding av inntil 7 naust utan reguleringsplan dersom følgjande krav vert følgt» etterfulgt av en rekke krav. Omgjøring fra hytte til bolig i boligområder, eksempelvis i standsona eller i LNF-områder, ser heller ikke Høyre på som noe stort problem. Er det bebygd er grunnen allerede privatisert. Ligger da forholdene til rette kommer Høyre også fremover til å jobbe for å gi dispensasjon. Bemerker igjen, der forholdene ligger til rette. Høyre har fokus på mulighetene og ikke problemene/begrensingene. Vi ønsker å finne gode løsninger, – ikke bare for de mange, men for alle.

Ser AP ønsker enstemmige vedtak i teknisk utvalg, noe som selvsagt er optimalt i forhold til dispensasjonssaker som sendes til Fylkesmann før endelig vedtak. Videre skriver Vikra at AP også fremover vil være like prinsippfaste og ikke la seg blende av fine tegninger og store planer, men evner å se lenger enn den enkelte byggesak. Bruker da AP sunn fornuft? Ja kanskje for de mange, men ikke enkelt mennesket. Høyre mener at ofte kan en finne gode løsninger for alle, selv om en går litt utenfor prinsippet. Det har vært og er et veldig godt samarbeid i teknisk utvalg om saker som gjeld for alle. Høyre mener at enkelte dispensasjonssaker som gjeld den enkelte påvirker samfunnet positivt. Levende bygder med lys i vinduene styrker både skole, barnehager og samfunnet ellers i bygdene våre.

Tysvær har uten tvil vært i rivende god utvikling i de tre siste åra. Ap ordføreren har styrt godt sammen med Høyre. AP har definitivt ikke styrt alene. Det en må ha i minne er at mange av utbyggingene ble realiserbare på grunn av planene lå klare. Høyre mener ikke at AP er et nei-parti, men i dispensasjonssaker har det vert mye nei fra AP sin side. Redaktør i Tysvær Bygdeblad har spisset saken med tanke om å få fart på valgkampen. Det har han lykkes godt med. Det er mange dispensasjonssaker som har gått igjennom i senere tid som ikke AP var positive til. Det er de store sakene som kommer ut i media og får mest omtale. De er viktige, men i teknisk behandler vi mange dispensasjonssaker som betyr mye for den enkelte som igjen betyr noe for våre levende bygder.

Vil påpeke at Høyre ikke var imot utbedring av Bådsvikkrysset i Skjoldastraumen som Vikra påstår. Høyre stemte, som flertallet, nei til forslaget fra Vikra om å starte regulering av Bådsvikkrysset. Grunnen til det var at det ikke var måten å løse denne oppgaven på. Saken var allerede ivaretatt i den vedtatte trafikksikringsplanen, og ligger nå i budsjett og økonomiplan.
Kort fortalt er poenget: Ja til dispensasjoner det er fornuftig å svare ja på. Tysvær Høyre kommer også fremover til å være partiet for alle – ikke bare for de mange.

God valgkamp!
Monika Lindanger
og Trygve Hebnes
Høyre