Skjermbilde 2019-03-28 kl. 14.26.26

Årsmelding for Nedstrand Bygdeutval

Her er årsmeldingen for Nedstrand Bygdeutval.

Årsmelding 2018: Styret har hatt følgende sammensetning: Ingeborg Baustad (leder), Svein Inge Djursvoll (nestleder), Olav Ubøe (kasserer), Inger Johanne Silgjerd Monstad (sekretær og redaktør for Nedstrandinfo), Torbjørg Karina Nagell Topnes (styremedlem), Tove Rullestad (varamedlem) og Janne Eide (varamedlem). Ingvild Myklebust er redaktør for Nedstrandinfo (hatt permisjon deler av perioden og Inger Johanne Silgjerd Monstad har da fungert) og Oskar Lie har ansvaret for å drifte sida. Styret arbeider prosjektbasert og trekker inn aktuelle ressurser etter behov. I denne perioden har spesielt Ivar Andersen og Kjell Larsen vært viktige hjelpere i ferje- og hurtigbåtsakene. Vi har hatt 5 styremøter, 1 rådsmøte og flere møter i tilknytning til Områdereguleringsplanen på Stranda hvor vi er med i referansegruppe og i forbindelse med Statens Vegvesen sitt planarbeid knyttet til Miljøgate på Stranda. Arbeid med nye ferjeruter og kuttplaner knyttet til hurtigbåttilbudet har også innbefattet mye møtevirksomhet og oppfølging.

Nedstrandinfo har blitt forbedret når det gjelder både layout, innhold og tekniske løsninger. Her har både driftsansvarlig og redaktører gjort en veldig god jobb. Vi registrerer også at sida brukes av flere, ikke minst kalenderfunksjonen. Her er imidlertid mer å gå på.

Etableringen av stiftelsen Nedstrandsvekst: 21.06.2018 var det stiftelsesmøte på bygdahuset og Nedstrandsvekst ble etablert med et eget styre. Bygdeutvalet fungerte som valgkomite og tilrettelegger. Vi brukte mye tid på å få inn stiftelses- og startkapital, til sammen kr. 353.000. Nedstrand bygdeutval bidro med kr. 50.000. Vi la stor vekt på at stiftelsen skulle ha en lokal forankring og flere virksomheter, lag og enkeltpersoner på Nedstrand bidro med kapital. Tysvær kommune har også bidratt med startkapital og tilrettelegging av turveier, skilting osv. Utgangspunktet for stiftelsen var den store tilstrømningen av turister til Himakånå. Stiftelsen skal imidlertid bidra til utvikling og vekst i hele bygda. Vi i bygdeutvalet tok også initiativ til å etablere en parkeringsbetalingsordning sammen med Joker Askvik og kirkeverget. Til sammen kom det inn over kr. 160.000. 2/3 av beløpet ble overført til Nedstrandsvekst. Potensialet er betydelig større, men vi kom i alle fall i gang. Den nye stiftelsen har mange oppgaver å ta tak i og mulighetene er mange. I første omgang er det viktigste infrastruktur som tursti, vei til Hetland osv. Det nye styret er godt i gang med disse nøkkeloppgavene.
Økonomi: Vi har pr. 31.12.2018 kr. 14.250 på konto. Har søkt kommunen om støtte til møteaktiviteter, reiseutgifter osv. Med støtte til Nedstrandsvekst på kr. 50.000 i stiftelseskapital og parkeringspenger som er overført til dem har vi lite igjen. Kontingenten fra våre medlemmer går til å drifte vår hjemmeside Nedstrandinfo. Pr. 31.12 2018 hadde 18 medlemmer betalt, noen færre enn i fjor. Vi har også bestemt at vi i mindre grad skal delta i arrangementer etc. som kunne gitt inntekter.

Ferje- og hurtigbåtruter: En av bygdeutvalets viktigste oppgaver i 2018 har vært å arbeide aktivt for å hindre at båtrutene til Nedstrand svekkes. Fylkestinget bestemte i juni at Nedstrand skal ut av dagens Finnøy-samband som skal få 2 nye, store ferjer som skal dekke Finnøyområdet. Forslaget er at vi skal gå inn i et nytt samband sammen med Foldøy og Hebnes og andre øyar i Sør; Ferje 3; kalt Ryfylkeferja. (Fister, Byre, Sør-Bokn, Heng, Sør Hidle, Brimse osv.) Forslaget er ikke godt for Nedstrand, men vi jobber med å få til flere avganger og at Jelsa også inngår i sambandet. I tillegg til selve ruteforslaget er det foreslått ei mindre ferje som gir plass til færre biler. Bygdeutvalet har jobbet sammen med Tysvær og Suldal kommune, Foldøy Fastbuarlag og grendeutvalget på Ropeidhalvøya for å få til et mer robust tilbud. Fylkestinget har gått med på at det legges inn som en opsjon i anbudet som Kolumbus har ansvaret for at det vurderes t/r to ganger pr. dag Nedstrand-Hebnes-Foldøy Jelsa. Dette er beregnet til å koste ca. 1 mil. ekstra. Anbudet skal ikke ut før på høsten. I tillegg har vi foreslått at en av de nye Finnøyferjene tar en ekstra tur over fjorden i løpet av dagen.
Når det gjelder hurtigbåten har det kommet kuttforslag til hurtigbåtrutene i hele Rogaland på grunn av ny finansieringsordning fra staten. Den slår urimelig ut for kystfylker som Rogaland og for eksempel Nordland på grunn av beregningsmodellen. Rogaland kan tape rundt 100 millioner i støtte på forslaget. I utgangspunktet er ikke Nedstrand foreslått lagt ned som anløpssted, men det er forbehold som kan tyde på at vi kan være i faresonen. Samferdselsutvalget sendte kuttforslaget fra Kolumbus ut på høring til alle kommunene. Vi har arbeidet aktivt ved å sende høringsuttalelse til Samferdselsutvalet i forkant av dette møtet, innspill til Tysvær kommunes høringssuttalelse, møter og kontakt med kommunen, fylkes- og stortingspolitikere osv. Saken har endret seg fra å ha fokus på konkrete kuttforslag til at hele finansieringsmodellen avvises. Derfor er saken nå på et mer prinsipielt, politisk nivå. Det skal være møte med fylkesordføreren i neste uke.
Områdereguleringsplan og miljøgate på Stranda: Tysvær kommune arbeider med en områdereguleringsplan for Stranda. I tillegg har Statens Vegvesen et planleggingsprosjekt for miljøgate i Stranda sentrum (mellom de to butikkene). Bygdeutvalet har brukt mye tid på disse to sakene og jobbet tett med både grunneiere og andre interessenter. Vi har deltatt i referansegruppe i forbindelse med reguleringsplanen sammen med andre lag og organisasjoner. Vi har i det siste tatt en mer aktiv koordineringsrolle på vegne av Nedstrand mot både Vegvesenet og kommunen. Når det gjelder miljøgata har vi hatt flere innvendinger og har spilt inn dette til både kommunen og Vegvesenet gjennom møter, høringsuttalelse etc. Vegvesenet har gjennomført flere åpne møter og samtaler med direkte berørte, uten at vi synes at vi får gjennomslag. Det er også viktig at områderguleringsplanen og miljøgata sees under ett. Derfor en aktiv koordineringsrolle fra vår side nå. Det er foreslått store og omfattende inngrep på privat eiendom og vi synes at miljøgate-forslaget ikke er tilpasset et lite sted og de fastboende. (Breie fortau på begge sider av veien, en kjørebane, dårlige parkeringsmuligheter knyttet til butikkene osv.) Vi er nå opptatt av at kommunen tar våre innspill i arbeidet med Vegvesenet.
Når det gjelder områdereguleringsplanen er siste status langtidsparkering på Stuvik, brannstasjon omregulert til boligformål, planlagt vei Holekleiv, planer for campingplass osv. Et viktig spørsmål er også hva doktorboligen skal brukes til. Her er vi opptatt av at den skal bidra til «liv og røre» på Stranda og at Nedstrandsbuen får bruke den til noe de har behov for.

Ingeborg Baustad
Nedstrand den 15.03. 2019