Ordførar Sigmund Lier snakka varmt om utvikling av hydrogen i si tale på landsmøtet. Foto: AP
Ordførar Sigmund Lier har skrive svar til Ola S. Apeland etter varaordførarens innlegg i Tysvær Bygdeblad.

Sigmund Lier på AP landsmøtet: – Me må satse på hydrogen

Metallindustrien i Europa bruker i dag store mengder kol i sine smelteprosessar. Bruk av naturgass med innblanding av hydrogen kan denne industrien avkarboniserast og gi store postive effekter på Europas miljøregnskap. Det var bodskapen i Tysvær-ordføraren sitt innlegg på Arbeidarpartiet sitt landsmøte.

Sigmund Lier var ein av mange som hadde ordtet på rabeidarpartiet sitt landsmøte. Her er innlegget han hadde, med fokus på klima, hydrogen frå Kårstø og meir:
Kjære landsmøte!
Ungdomane viser veg i klimadebatten og skulestreiker. Me heiar på dei! Verda er i klimakrise. Norge må gå foran i det grønne skiftet. Norsk naturgass kan vera løysinga for å gje Europa rein energi.
FN sine bærekraftsmål viser at me må sikre verda reinare energi – jobbe oss fram til nullutslippssamfunnet. Klimakrisa er ein global utfordring som må løysast gjennom internasjonalt samarbeid.
Norge kan ha nøkkelen gjennom å få Europa til å bruke rein naturgass i staden for kol. Hydrogen kan vera noko av løysinga for å klare det grønne skiftet – og oppfylle forpliktelsene fra Paris-avtalene. Kårstø, Tysvær, Rogaland og Norge sit med ein nøkkel for å få Europa til å bruke ren avkarbonisert naturgass. 
På Haugalandet har Arbeiderpartiet sine ordførarar gått foran og fått etablert et klyngesamarbeid om energiprogrammet Norwegian Clean Energy Cluster som i disse dager får det norske navnet RENergi programmet. Her står FN sine bærekraftsmål som klare hjørnesteinar for arbeidet.
Prosessindustrien med dei viktige hjørnesteinsbedriftene Equinor/Gassco sitt prosessanlegg på Kårstø, Eramet smelteverk i Sauda og ikkje minst Hydro på Karmøy er en viktig del av verdiskapninga hos oss.
Me ser for oss at hydrogenproduksjon kan bli starten på et nytt industrieventyr.
Med innblanding av hydrogen i naturgass kan norsk industri bidra til ein gradvis avkarbonisering av store markeder for oppvarming og husholdning, industri og deler av transportnæringen.
Me må sette fokus på utslipp av klimagasser ved store punktutslipp i industrien. Metallindustrien i Europa bruker i dag store mengder kol i sine smelteprosessar. Bruk av naturgass med innblanding av hydrogen kan denne industrien avkarboniserast og gi store postive effekter på Europas miljøregnskap.

HYDROGEN VALLEY – Haugalandet – ambisjonane er store –Norge må gå i bresjen for å forsyne Europa med hydrogen frå storskala industriell produksjon basert på norsk naturgass, med karbonfangst og lagring.
Infrastrukturen for distribusjon til europeiske energimarkeder har vi allereie.
Min oppfordring er klar: Arbeiderpartiet må gå foran i arbeidet å løyse CCS – Arbeiderpartiet må gå foran å bruke vår posisjon og mulighet til å sikre Europa rein naturgass – den blå hydrogenen!