Skjermbilde 2019-05-20 kl. 10.47.47

Dom i rettsaken: Frikjent på alle punkt

En tysværbu i 40 årene har det siste kjempet en kamp for å bli trodd og frikjent. I dag klokken 13 fikk han dommen. Full frifinnelse på alle punkt.

– Han er både lettet og glad selvsagt. Mest glad for endelig å ha blitt trodd og forstått. Dette har vært en stor påkjenning for alle involverte, men vi er selvsagt glad for at retten har kommet frem til den samme konklusjon som oss, at dette ikke var noe min klient skulle dømmes for. Jeg blir svært overrasket om denne dommen blir anket, sier advokat Odd Arild Helland.

Saken har omhandlet trusler, kontaktforbud og mer i tilknytning til en varslingssak i en barnehage i Tysvær. Mannen har blitt frikjent i en barnevernsak i fylkesnemda, som på mange måter er utgangspunktet for det hele. I rettspapairene kommer det frem flere ting som Tysvær kommune nå må ta tak i, og dommen er på mange måter en påpeking av en sak som har vært helt uten kontroll, og hvor flere nå har fått en påpakning.

Tingrettsdommeren avslutter rettspapirene på denne måten:
I forlengelsen av dette (saken red. anm.) har retten stilt seg spørsmålet om påtalemyndigheten har hatt en slik objektiv tilnærming til saken som en burde. Dette særlig hensett til belastningene som tiltalte og hans familie har vært igjennom knyttet til forutgående barnevernsak. For retten fremstår det som barnevernsaken helt fra begynnelsen av ser ut til å ha kommet uheldig ut. Det var en rekke personer som engasjerte seg, både i lokalsamfunnet, i det politisk miljø, næringsliv m.m… Sett i ettertid fremstår dette som uheldig knyttet til de personene som var involverte i saken og antas å være en betydelig belastningsfaktor for disse. Dette er imidlertid en belastning på et overordnet nivå som tiltalte ikke kan bære ansvar for.
(Bygdebladet har fjernet navn på involverte i denne teksten)

DOMSSLUTNING:
Tiltalte frifinnes for tiltalebeslutningen i sin helhet. Han frifinnes også for kravene om oppreisningserstatning.