Dette teoretiske støykartet fra konsulentfirmaet Wood Group UK minner mest om et dødningehode. Det viser hvordan støy fra de elleve planlagte vindmøllene i Hervik-området vil spre seg utover, ved en vindhastighet på åtte meter per sekund. Hver bokstav representerer et bolighus.
Dette teoretiske støykartet fra konsulentfirmaet Wood Group UK minner mest om et dødningehode. Det viser hvordan støy fra de elleve planlagte vindmøllene i Hervik-området vil spre seg utover, ved en vindhastighet på åtte meter per sekund. Hver bokstav representerer et bolighus.

Anbefaler å bestikke støyplagede vindmøllenaboer i Tysvær

Konsulentens konklusjon er at bråket fra de planlagte vindmøllene i Hervik-området kommer til å bryte alle norske støygrenser, både de gamle og de som gjelder i dag. Konsulenten anbefaler derfor at utbyggeren GIG (Green Investment Group) bør prøve seg på å betale naboene for å redusere konfliktnivået. På godt norsk kalles dette bestikkelse.

Dette står i en konfidensiell rapport, utarbeidet av det britiske konsulentselskapet Wood Group UK Limited i Aberdeen. Den ble levert til GIG 12. april i år. Senere ble rapporten lagt inn på hjemmesidene til Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), som vedlegg til revidert konsesjonssøknad.

Av rapporten går det fram at støyberegningene er teoretiske, kalkulert etter WindPRO model DECIBEL. Wood har beregnet hvor mye støy naboer innenfor 1,5 kilometers avstand vil få.

Ifølge eksperter er slike modeller laget etter målinger i andre land, med annet landskap enn i Norge. Vi har harde overflater som vann og fjell, som reflekterer lyd på en helt annen måte enn i Danmark, Tyskland og Storbritannia.

Det er grunn til å stille spørsmål om vi kan stole på slike teoretiske støyutredninger fra et konsulentselskap, som neppe har studert Haugalandets fysiske topografi særlig mye.

Bare gjennomsnittsstøy i Norge

Rapporten sier at dagens praksis er at støygrensene bare bør gjelde for områder som ofte er benyttet for avslapping, eller der det foregår aktiviteter hvor stillhet er høyt ønsket (… is highly desirable).

Hvem skal avgjøre hvor stillhet er høyt ønsket? Er det innbyggerne selv – eller et konsulentselskap som holder til mer enn tusen kilometer unna?

Rapporten understreker at det i Norge ikke er krav til ulike støygrenser om dagen og natten, slik som for eksempel i Frankrike og Storbritannia. Norsk standard er bare et krav til gjennomsnittsstøy målt over tid. Dette nivået skal reduseres med 5 dB mellom klokken 19 og 23, og med 10 dB mellom klokken 23 og 07.

Gjennomsnittsstøyen skal ikke overstige 45 dB, som er et svært plagsomt støynivå for de fleste. 13 naboer kommer innenfor denne grensen, med flere andre tett innpå. 

Bryter bevisst alle støygrenser

Woods konklusjon er altså at de norske støygrensene slett ikke kan overholdes for ganske mange av de nærmeste naboene; se støykartet.

I klartekst: GIG planlegger bevisst å bygge en vindpark, som selskapet på forhånd vet vil komme til å bryte alle norske regler og lover for støygrenser. GIG planlegger altså med forsett å påføre en rekke naboer støy som kan føre til helseplager, søvnmangel, sterke psykiske påkjenninger og stort verdifall på eiendommer. Naboene er ikke en gang vurdert til å være høringsinstans.

Anbefaler å betale avlat

Wood gir flere anbefalinger til GIG, blant annet at utbyggeren bør vurdere tekniske modifikasjoner som kanskje kan redusere det høye støynivået.

Den mest oppsiktsvekkende anbefalingen er imidlertid at GIG bør vurdere «å nærme seg boligeiere, med tanke på bli enige om økonomisk kompensasjon, slik at forholdet til støyplagene blir mer avslappet».

Den engelske formuleringen er elegant, men hensikten er meget klar. På godt norsk kalles dette for bestikkelse, eller kanskje avlatspenger er bedre, eller muligens sølvpenger?

De som har erfaring med hvordan vindkraftutbyggerne opererer, kjenner igjen denne metoden. Ett sted kom de med forslag til økonomisk kompensasjon: Én sydenferie!

Det er vel liten sjanse for at noen i Tysvær biter på noe slikt?

 

Uhørbar lyd er enda verre

Vindmøllene lager også lyd som mennesker ikke kan høre; lavfrekvent lyd eller infralyd. Folk som bor i nærheten av vindmølleparker forteller om madrasser som skjelver lydløst, om store problemer med å sove, kvalmefornemmelser, hjerteproblemer og sterke psykiske påkjenninger.

Infralyd når svært mye lenger enn vanlig støy. I vårt landskap reflekteres lyden lett, ofte i uforutsette retninger. Det er utført mye forskning på dette de siste årene. På YouTube ligger det mange videoer som forteller mer.

Det er påfallende at infralyd ikke er nevnt i de omfattende dokumentene om vindkraft i Tysvær. Kommunen bør kreve at dette må tas med i en ny konsekvensanalyse. For kommuneoverlegen bør infralyd være en viktig del i hans betenkning, som skal vedlegges kommunens høringsuttalelse.

Nytt eierskifte – og eierne gjemmer seg

NVE informerte 9. mai i år Tysvær kommune om nytt eierskifte i Tysvær Vindpark AS. Dette

selskapet har hittil formelt hatt anleggskonsesjonen for å bygge og drive vindkraftverket. Det svenske selskapet Spawer Kraft AB eide alle aksjene i Tysvær Vindpark.

Fra 29. april er Spawers aksjer overtatt av et nytt svensk selskap, Goldcup 17523 AB. Goldcup eies av det engelske selskapet Markbygden Investments Limited, som er en del av Green Investment Group, som igjen er en del av Macquarie-gruppen, som igjen er et verdensomspennende børsnotert investeringsselskap. NVE ber kommunen informere grunneierne om eierskiftet.

Eierskiftene synes å indikere at vindkraftutbyggingen i Tysvær kun gjennomføres med spekulativ hensikt; å tjene penger på en virksomhet som raserer norsk natur – og påfører innbyggerne store helseplager.

Tre spørsmål til kommuneledelsen i Tysvær:

  • Føler ordfører og rådmann seg komfortable med å være vertskap for en utbygger som aldri viser ansikt, lytter – og tar ansvar?
  • Er det greit å ønske velkommen til en utbygger som bevisst vil ødelegge flere kvadratkilometer flott natur, bryte alle kjente støygrenser, vil betale avlat og bevisst ødelegge sosiale relasjoner mellom gode bygdefolk?
  • Kommunens tidligere ledelse har tidligere applaudert vindkraftplanene, og nåværende ledelse tør heller ikke si skikkelig nei. Er det ikke på tide umiddelbart å avslå alle former for vindkraft i Tysvær kommune?

Ådne Bratthammer, vindmøllenabo i Hervik