Om ordfører Lier fortsatt tror litt på julenissen?

Ordfører Sigmund Lier (AP) svarte 12. juli på mitt innlegg i Tysvær Bygdeblad dagen før, om støy fra de planlagte vindturbinene i Hervik-området.

Det er fint at ordføreren etter hvert kommer på banen i denne saken. Som den dyktige politikeren han er, holder han bakveien åpen. Svarene hans er til dels uklare. Han kunne ha komprimert de mange ordene til én setning: Vi (alternativt Arbeiderpartiet i Tysvær) sier nei til all vindkraft i kommunen, inklusive de tre prosjektene som nå planlegges. Det tør han trolig ikke si – eller?
I sitt svar forsøker ordføreren å skape et inntrykk av at Tysvær er en NEI-kommune til vindkraft. Det han i realiteten sier, er at Tysvær skal være en NEI-kommune til mer vindkraft. I klartekst sier han: Jeg kan akseptere at det kommer tre svære vindturbinanlegg; i Hervik-området, i Dalbygda og på Gismarvik.
Synes fortsatt å tro på julenissen
Utbyggeren for Hervik-prosjektet, australsk/britiske Green Investment Group (GIG), har søkt om dramatiske endringer i konsesjonene som NVE/OED ga både i 2006, i 2008 og i 2015. Kommunestyret skal ta stilling til denne søknaden i sin høringsuttalelse 1. oktober.
I sitt svar forskutterer Lier langt på vei hva andre partiers kommunestyrerepresentanter skal mene om denne saken. Det er vel ikke helt greit?
Ordfører Lier, og kanskje flere andre Tysvær-politikerne også, synes fortsatt å tro at det er nok å si nei til søknaden om disse svære prosjektendringene. De håper på at kommunens nei vil gjøre prosjektet så vanskelig at GIG dropper planene. Et slikt nei får kanskje beslutningstakerne i NVE til å løfte litt på øyenbrynene, men det tar dem fem minutter å overkjøre kommunens mening. NVEs standardbegrunnelse blir nok at slike naturødeleggende utbygginger er viktige for landets «velferd og verdiskapning»; eller finere sagt; av strategiske, miljøpolitiske årsaker.
En eventuell protest mot NVEs beslutning går til OED, som igjen bruker fem minutter på å bekrefte NVEs ja-svar. Da er toget gått.
Ordfører Liers strategi synes derfor å være basert på fortsatt tro på julenissen?
Det må nok sterkere lut til. Kommunestyret bør snu sin forsiktige motstand. Det krever mot å innrømme at kommunens tidligere saksbehandling har vært preget av store feilvurderinger, som en først nå ser konsekvensene av. Tidligere tekniske utvalg, kommunestyrer og kommunal administrasjon har bare klappet fram planene – uten særlige motforestillinger, og med meget forsiktige merknader. Utad, mot innbyggerne, er det ikke sagt et eneste ord.
Et absolutt nei til vindkraftprosjektene vil vekke mye mer oppmerksomhet i høyere politiske kretser, og vil sterkere kunne bidra til et positivt resultat; altså at NVE sier nei til konsesjon.

I sitt svar skriver Lier blant annet: «Vedtaka i kommunestyret skal vera klare og tydelege.» Det spørs om ordfører Lier og de andre politikerne tør være tydelige nok i møtet 1. oktober?
Bør kreve utsatt saksbehandling
NVE bestemte 11. april i år at enkelte vindkraftsaker ikke skal behandles før den såkalte nasjonale ramme for slike utbygginger her i landet er politisk fastsatt. Det skjer tidligst utpå vårparten neste år.
Tysvær kommune bør nå kreve at NVE utsetter saksbehandlingen av Green Investment Groups endringssøknad. Begrunnelsen er at søknaden kom etter NVEs brev, og at den er så omfattende at den må kunne betraktes som søknad om ny konsesjon.
Kommunens informasjonsplikt

Det er grunn til å minne om kommuneloven § 4: «Kommuner og fylkeskommuner skal drive
aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig
innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning.»
Dette betyr at kommunen er pliktig til å informere aktivt som virksomheter, planer, prosjekter og tiltak som på ulike måter kan ha betydning og konsekvenser for innbyggerne. Uten tvil er planene om vindkraft av en slik karakter at kommunen for lengst burde ha drevet aktivt informasjonsarbeid om disse store prosjektene.
I Tysvær startet vindkraftplanene allerede i 2001. Hva har kommunen informert om opp gjennom årene? Svar: Ingenting. Det er først de to siste månedene politikerne og administrasjonen har bråvåknet.

Nye spørsmål til ordføreren
Ordfører Lier skriver blant annet:
• «Tysvær kommunestyre har samla styrka kommunen si reiselivssatsing.»
• «Vårt fokus skal vera å ta vare på naturen.»
• «Kommunen treng nye arbeidsplasser.»
Disse runde politikerformuleringene er jo flotte, men forplikter lite. Turister kommer ikke til Tysvær for å se på 150 til 250 meter høye vindturbiner. Folk flytter ikke til bygder, der vindturbinanlegg kommer til å skape helseplager og dominere utsikten.
I Hervik er to nye boligområder utviklet svært langt. Har kommunen i sin saksbehandling opplyst om vindturbinplanene? Svaret er sannsynligvis nei. På Borgøy har et internasjonalt turistprosjekt vært under planlegging i flere år. Er italienerne blitt fortalt om vindturbinplanene, som kan komme ikke så langt unna? Svaret er sannsynligvis nei? Er kommunen villig til å risikere fraflytting fra flere bygder – i stedet for tilflytting? Er kommunen villig til å risikere et turistprosjekt til flere hundre millioner kroner og kanskje et hundretalls arbeidsplasser?
Hva er svaret?
Svaret er enkelt. Kommunepolitikerne i Tysvær bør må kjenne sin besøkelsestid. Det nærmer seg kommunevalg.
Godt valg!

Ådne Bratthammer
vindturbin-nabo i Hervik