Ann-Kristin Berge Dahle har vært bindeleddet mellom Tysvær kommune og Tysvær Bygdeblad i serien vi har hatt på trykk om morgendagens Tysvær.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Ann-Kristin Berge Dahle har vært bindeleddet mellom Tysvær kommune og Tysvær Bygdeblad i serien vi har hatt på trykk om morgendagens Tysvær. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

NYHETER

Forventninger til det offentlige

Vi er kommet til den siste artikkelen i serien om framtidens tjenester i Tysvær. Vi lurer på hvilke forventninger en har for fremtiden.

Som formidlet i de foregående spaltene er det behov for omstilling innen helse- og omsorgsfeltet, for å fortsatt sikre god kvalitet og en bærekraftig tjeneste fremover.
– Vi kommer snart opp i en knapphetssituasjon når det gjelder ressurser og kapasitet på helsefeltet, og det vil være mange dilemma som må ses opp mot hverandre. Dette og andre utfordringer som kommunene står overfor gjør at kommunerollen generelt sett er i endring, sier Ann-Kristin Berge Dahle på vegne av kommunen.
Hun er med i gruppen som nå skal samle inn meninger fra våre lesere og innbyggerne i Tysvær.

Jobbe sammen
For å løse store og sammensatte samfunnsutfordringer er det nødvendig at kommunen jobber sammen, på tvers av faglighet og tett sammen med innbyggere og lokalsamfunn. Er Tysværbuen som har vært vant med en kommune med god økonomi, og et høyt nivå av tjenester over tid klar for omstilling?
– Hvordan skal kommunen og innbyggerne finne frem til løsningene sammen? Hva skal man selv ha ansvar for og hva er kommunens ansvar, i denne sammenheng innen helse og omsorg? Dette vil vi spørre om i ukens undersøkelse som kommer på nett, sier Berge.
En viktig retningsendring er at kommunene utvikler seg bort fra «servicesamfunnet» og i retning av «fellesskapssamfunnet» eller til de har kalt «samskapingskommunen». Dette handler blant annet om å mobilisere nye ressurser, og introdusere nye og smartere løsninger blant medarbeidere, innbyggere, lokale virksomheter og foreningsliv.
– Samskapingskommunen» forutsetter mer samspill mellom kommunen, innbyggerne og eksterne aktører enn i dag, og rollene vil da naturlig være i endring. Det er skapt et gap mellom hva vi forventer som innbyggere og hva offentlig sektor er i stand til å levere fremover. Det kan bety to ting: Vi forventer for mye – eller det offentlige leverer for lite og for dårlig. Nå skal vi ha fokus på dette området og vi håper folk vil ta seg tid til å si sin mening, sier Ann-Kristin Berge Dahle.

Forventning
Spørsmålet i samfunnet er selvsagt hva eller hvem skaper forventningsgapet. Det er storting, regjering og lokalpolitikere med valgløfter og ambisjoner. Det er offentlig rikdom- økt velstand, mediene, fagmiljøer og fagforeninger.
Innen helse og omsorgsfeltet er de grunnleggende verdiene at helsetjenesten er en solidarisk tjeneste, finansiert over skatteseddelen. Den skal være så god som mulig, så trygg som mulig, så effektiv som mulig, og tilgjengelig for alle. Pasientens helsetjeneste handler om å sette pasienten i sentrum, om trygghet, forutsigbarhet og respekt, større valgfrihet, bedre og raskere behandling osv. I bunn ligger Helse- og omsorgstjenesteloven, og pasient- og brukerrettighetsloven.
Med andre ord en rekke forventninger og krav kommunene må forholde seg til.
– Hvordan kan kommunen møte økte forventninger fra staten, innbyggerne og næringslivet, her innen helse og omsorgsfeltet?
– Kommunen har her mange ulike roller- tjenesteyter, myndighetsforvalter, lokalsamfunnsutvikler, arbeidsgiver og demokratisk aktør. de kan møte dette blant annet ved å jobbe internt og eksternt med «samskapingskommunen Tysvær». Legge til rette for informasjon, dialog, drøfting rundt muligheter og begrensninger med ulike parter for felles forståelse og realistiske forventninger. Legge til rette for et godt samarbeid mellom brukere, pårørende og tjenesteytere innen helse og omsorg. Vise tydelighet i hva som leveres og hva man selv må ta ansvar for. Vektlegging av iboende ressurser hos innbyggere, nettverk og lokalsamfunn. Og ikke minst ha en forventningsavklaring i møte med innbyggere- skape realistiske forventninger til helsetjenestene. dette skal det jobbes med, sier folkehelsekoordinatoren.

Siste runde
Som nevnt er dette den siste spørrerunden av i alt fem. I januar får dere vite hva folket har ment om de fem temaene som vi har hatt oppe.
– Jeg vil benytte sjansen til å si tusen takk for alle de som har sagt sin mening. Jeg skal love at de kommer på «rett bord», avslutter Ann-Kristin Berge Dahle.