Irene Krystad, seksjonsleder fysio-/ergoterapi og friskliv. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Irene Krystad, seksjonsleder fysio-/ergoterapi og friskliv. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Ergoterapi i Tysvær kommune – så mye mer enn hjelpemiddelformidling!

Hvor mye vet du egentlig om ergoterapi og hva en ergoterapeut i kommunen jobber med?

Irene Krystad – seksjonsleder fysio-/ergoterapi og friskliv

Mange tror at en ergoterapeut er en person som hjelper deg med bestilling av hjelpemidler, men i Tysvær kommune kan du få hjelp av en ergoterapeut til så mye mer!

Fysio- og ergoterapitjenesten i Tysvær kommune er en del av tjenesteområdet helse og mestring, og har 3 ergoterapeuter ansatt i 100% stilling. To ergoterapeuter jobber med både barn og voksne mens en ergoterapeut jobber kun med voksne, og har også en rolle inn i hverdagsrehabiliteringsteamet i kommunen.

Ergoterapiens utgangspunkt ligger i menneskets behov for å være i aktivitet, og deres hovedoppgave er å fremme helse gjennom aktivitet og deltakelse. Ergoterapeutene jobber med mennesker som har problemer med å utføre daglige gjøremål i hverdagen på grunn av sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne. Gjennom en vurdering av funksjonsevne utredes hva som trengs av trening, tilrettelegging og/eller hjelpemidler.

Med aktivitet som utgangspunkt jobber ergoterapeuten helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende. Tiltak kan iverksettes i tilknytning til arenaene hjem, arbeid, skole, barnehage, institusjon og fritid, som tiltak både for enkeltpersoner og grupper. Dette kan foregå ved en kartleggings-samtale eller ved observasjon av bruker i aktivitet. Ut i fra denne kartleggingen iverksettes tiltak for å oppnå målet til bruker.

Eksempel på tiltak som ergoterapeutene i Tysvær kommune kan tilby
• Kartlegging av aktivitetsutførelse, tilpassing og trening på daglige gjøremål eller andre ferdigheter, både i grupper og individuelt.
• Kompensere for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler.
• Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser slik at bolig, fritidsareal, skoler og barnehager i størst mulig grad fremmer aktivitet og deltakelse.
• Veiledning, rådgivning og informasjon til brukere av tjenesten, pårørende og samarbeidspartnere.

Kompetanse
Ergoterapeutene i Tysvær har kompetanse på mange ulike områder. Noen av de viktigste er
• Velferdsteknologi
• Psykisk helse
• Kognitiv utredning
• Energiøkonomiserende teknikker
• Rehabilitering
• Hverdagsrehabilitering
• Finmotorikk
• Munn- og svelgmotorikk
• Hjelpemiddelformidling

Henvisning
Man må ikke ha en henvisning for å motta ergoterapi i Tysvær kommune. Innbyggere kan selv ta direkte kontakt ved behov. Det er imidlertid en fordel med en skriftlig henvisning, da denne ofte gir nyttige opplysninger om blant annet diagnose, sykehistorie m.m. Det er ikke vedtak på ergoterapeutens bistand i saker. Ergoterapeut jobber etter helselovgivingen. Dette dreier seg i all hovedsak om en skjønnsmessig forsvarlighet i utøvelsen knyttet til pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Betaling og transport
Det er ingen egenandel for tjenesten ergoterapi i Tysvær kommune, og transport til ergoterapi dekkes ikke.