Korona
Korona

Siste nytt om KORONA: Tysvær følger Haugesund og stenger ned

– Jeg kan bekrefte at Tysvær fra i morgen torsdag ved midnatt følger de samme retningslinjer som nå er gjort kjent av Haugesund kommune. Dermed blir det nøyaktig de samme reglene å forholde seg til, sier kommuneoverlege Mariann Eintveit Lie.
NB!!
Tysvær kommune følger Haugesund og Karmøy med de innstramming i retningslinjene for smittevern som gjøres fom. 12.mars – 26.mars. Avklaring: Slik det er pr nå påvirker IKKE det hverdagene på ungdomsskoler, barneskolero g SFO. De fortsetter med de retningslinjene vi har hatt på gult nivå inntil videre, og holder aktiviteten slik vi har gjort hele dette året med fortsatt fokus på å holde avstand, vaske hender og holde oss hjemme ved sykdomssymptomer.

Her er paragrafene som følges:
Forskriftens formål er å hindre eller begrense smitte av koronaviruset (SARS-CoV-2)gjennom forholdsmessige tiltak.
§ 2 Virkeområde
Forskriften gjelder alle personer, organisasjoner og virksomheter med fast eller midlertidig opphold i [kommune].
§ 3 Stenging av virksomheter
Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
a. Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

1. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper
med arrangør.
2. individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
b. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
1. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening
for personer under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere.
2. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper
med arrangør.
3. annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er
en del av behandlingen.

c. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
d. Museer.
e. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
f. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller
fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.
Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere.
Tros- og livssynshus kan holde åpent med de begrensninger som følger av forskriften § 4.

§ 4 Antall personer som kan være til stede på et arrangement
Arrangement og private sammenkomster på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler kan gjennomføres innendørs med inntil 10 personer. Private sammenkomster utendørs på
offentlig sted kan gjennomføres med inntil 20 personer. Arrangementer utendørs på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 50 personer.
Begravelse og bisettelse kan gjennomføres med inntil 50 personer.
§ 5 Påbud om hjemmekontor
Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.
Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette
skal gjennomføres i virksomheten.
§ 6 Skjenkestopp
Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke
utøve skjenkebevillingen.
§ 7 Opplærings- og utdanningsinstitusjoner
Universiteter, høyskoler, videregående skoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt
for elever og studenter slik at undervisningen skjer digitalt. Barn og unge med særlige
omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når virksomhetene holder stengt, skal fortsatt gis tilbud.
Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved opplæring eller undervisning til personer over
20 år i grunnskole, til voksne i videregående skole og til voksne i opplæring etter
introduksjonsloven eller integreringsloven, til kursaktivitet under studieforbund og til
Kompetanse pluss. Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holde åpent.
Institusjonene kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom tilgang til lokalene er
avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan
gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. Dette
gjelder ikke studieforbund og Kompetanse pluss.

§ 8 Stans av idretts- og fritidsaktiviteter
Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det
samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og
teater. Organisert trening for profesjonelle toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.
Stevner, kamper og turneringer er ikke tillat. Dette gjelder ikke for toppidrett.
§ 10 Ansvar
[Kommune] tar ikke på seg økonomisk ansvar som skulle følge av pålagte tiltak etter
denne forskriften.

§ 11 Straff
Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften eller
vedtak gitt med hjemmel i forskriften er straffbart, jf. lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot
smittsomme sykdommer § 8-1.
§ 12 Ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft 12. mars 2021 og gjelder til og med 26. mars 2021.