Frakkagjerd ungdomsskole og alle de andre skolene i Tysvær har hjemmeundervisning, tirsdag. Fra onsdag er det åpne skoler på rødt nivå.
Frakkagjerd ungdomsskole og alle de andre skolene i Tysvær har hjemmeundervisning, tirsdag. Fra onsdag er det åpne skoler på rødt nivå.

Dette betyr «Rødt nivå» i Tysværskolen

MELDING FRA TYSVÆR KOMMUNE SØNDAG 14. mars Kl 18.40:

Med bakgrunn i at smitteutviklingen i Tysvær kommune og kommunene rundt oss øker, er det i møte med Folkehelseinstituttet og Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) søndag formiddag besluttet å innføre rødt nivå for alle barne- og ungdomsskolene i kommunen Dette er gjeldende fra og med mandag 15. mars. Vi justerer til rødt nivå for å redusere risiko for smittespredning.

Hva innebærer rødt nivå?
Med rødt nivå på skolene blir det igjen strengere krav til større avstand mellom elevene og ingen blanding av elever på tvers av kohorter. Skolene våre varierer i både størrelse og organisering, samt at ulikt smittetrykk/karantene kan påvirke bl.a. fravær i personale. Det kan derfor bli ulike løsninger mellom skolene på den daglige driften og undervisningen. I hvilken grad dette medfører hjemmeskole eller om det er mulig å gjennomføre undervisningen på skolen med strengere smitteverntiltak, blir vurdert av hver enkelt rektor. Alternerende oppmøte er også et virkemiddel på rødt nivå som skoler, som ser at de får behov for det, kan ta i bruk, både med tanke på personalmangel og tid til å omorganisere. Dersom det oppdages smittede i en klasse, settes medelevene og lærere tilknyttet klassen i karantene, mens resten av skolen fortsetter som normalt eller eventuelt på høyere tiltaksnivå.

Skolene vil selv sende ut mer informasjon til sine elever og foresatte om f.eks. organisering av skoledagen, oppmøte eller annen lokal info.

Skyss
Det anbefales at færrest mulig benytter skoleskyss og vi oppfordrer foresatte som har anledning til det, til å skysse sine elever til skolen Dette som et tiltak for å redusere risiko for smittespredning.

SFO
Foresatte vil bli informert om eventuelle konsekvenser for SFO-tilbudet fra skolene selv.

Skolene holder åpent
Generelt anbefaler Folkehelseinstituttet høy terskel for stenging av skoler. Verdens helseorganisasjon peker i sin oppdaterte veileder på at tiltak skal målrettes slik at tiltak på skoler bare bør skje når det er smitte i skolene eller blant barn i skolealder. Skolene bør ikke stenges forebyggende. Tiltak som omfatter barn og unge skal være forholdsmessige til deres rolle i smittespredningen i kommunen. Skoler og barnehager kan ikke kan stenges uten at det er påvist smitte blant noen av barna eller de ansatte. Da kan heller heving av tiltaksnivået til rødt vurderes, skriver helsedirektoratet på sine nettsider.

https://www.fhi.no/nettpub/overvaking-vurdering-og-handtering-av-covid-19-epidemien-i-kommunen/ti-trinn2/7.-tiltaksvurdering/?term=&h=1#saerlig-om-tiltak-i-skoler

Varighet
Smittesituasjonen er under kontinuerlig overvåkning og det kan bli endring i tiltakene på kort varsel. Rødt nivå i barne- og ungdomsskoler er gjeldende frem til påske.

Rødt nivå:

Ingen syke skal møte på skolen
God hygiene
Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsen og klemming).
Dele klasser inn i mindre kohorter.
Kohortene bør ha faste klasserom.
Ansatte bør komme til klasserommet slik at man unngår bytte av klasserom
Tilstrebe en meters avstand mellom elever/ansatte.
Unngå trengsel og store samlinger.
Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter.
Vurdere alternerende oppmøtetider for elever