Privatisering av kommunale veier i Tysvær, bekymringer fra berørte beboere

Tysvær kommune innkalte til orienteringsmøte om forslag til omklassifisering av veier 05.09.2022. Opplyst gjennom bygdeblad – ingen direkte info til de berørte. Som beboere i tilknytning til en av disse veiene må en si at informasjonen var minimal.

Etter et konkret tall på kommunal sparing på 500.000,- i året var møtet lagt opp som informasjon om hvordan en kan opprette et privat veilag.

Kommunen kunne ikke svare på de fleste spørsmål som kom opp:

  • Hvor mange husstander som blir berørt?
  • Kart over kommunale veier?
  • Dagens tilstand på veiene som ønskes privatisert ?
  • Hva skjer med beredskap som hjemmesykepleie, brannutrykning, ambulanse, renovasjon, post, skoleskyss etc ?
  • Hva om du kommer i en situasjon du ikke har anledning til å betale for veien?

En ønsket ikke omtale om de enkelte veiene som var berørte. Dette ville de ta separat med enkeltaktører senere noe som igjen åpner for «hestehandel». Er det slik politikk en ønsker i kommunen?

Det ble ikke gjort noe referat fra møtet de ville overgi informasjon til politikere som var relevant?

Er det slik beslutningsvedtak blir tatt i Tysvær kommune? Hvordan kan politikere ta stilling til et budsjett når en ikke vet hva som ligger bak tallene som blir presentert?

Blir politikere blindet av rene tall?

En ser ingen konsekvensutredning i saken: Hva vil nedlegging av kommunale veier føre til over tid?

Sannsynligvis vil det ha både økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser. Over tid har en bygget opp et vegnett som gjør at ulike aktører har hatt mulighet til å etablere seg. Er det god politikk å bare fjerne disse med et pennestrøk?

Politisk er det vedtatt at eldre og syke skal behandles lengst mulig i hjemmene sine. Vil eldre og syke kunne finansiere store veilengder? Skal eldre og syke tvinges til å flytte til Aksdal? Hvilke veier vil bli nedlagt om to år?

I dag er veier et grunnelement for å kunne drive næringer. Langs disse veiene som vurderes privatisert bor mange som driver næringsvirksomhet, gårdbrukere, grundere, folk som opprettholder kulturlandskapet, bevarer kulturen samt vanlige arbeidstakere. Når kommunen snakker om å tenke langt er det da klokt å sette disse næringene og aktørene på spill. Vil ikke kommunen når de taper store summer fra de store aktørene kunne trenge all den næringsvirksomhet og frivillighet til å opprettholde kultur og landskap som de kan få?

Veier er en del av transportinfrastrukturen og ikke et sosialt velferdsgode. En må slutte å definere veier som utgifter men se på de som investeringer som er viktig for økonomisk vekst.

Langs disse veiene bor en veldig ulik gruppe som har ulik behov i veistrekningene. Et veilag her vil være mye mer komplisert enn et veilag til et byggefelt der en har et mye mer ensartet brukergruppe.

Det er også stor forskjell på om etablerer en ny veitrasse kontra det å knytter seg til en eksisterende offentlig vei for deretter bli fortalt at denne veien er ditt ansvar.

Eksempelvis kan en nevne vår vei som er Alstveitvegen – Veien vi tilhører er tilknyttet fire næringsvirksomheter og fem boliger der en bor på helårsbasis. I tillegg har en et nytt gårdsbruk som nettopp er knyttet til veien, foreløpig ikke i drift men dette kan endre seg . I tillegg kommer et nytt regulert hyttefelt med 41 tomter. Kostnaden ved å opprette veilag her med så mange ulike aktører og interesser vil bli stor og tidkrevende.

Skal ikke alle nyte godt av kommunens fellesgoder også de som bor i utkanten?

Ser kommunen det som viktigere å opprettholde veier til byggefelt enn veier i distriktene der en driver næringer? Er det ikke kommunen sin oppgave å stimulere til økt næringsdrift også i utkantene?

Næringsdrifter som settes i fare dersom kostnadene blir for store.

Veier i utkantstrøk er som oftest knyttet til ulike næringer som gir et viktig bidrag til kommunen. Tysvær kommune ønsker å redusere veksten i utgifter til drift og vedlikehold- sikre ordninger som kommunens innbyggere opplever som rettferdige og balanserte. Betyr det generelt å ta fra de som er svakest og i mindretall og gi til de som har mest?

Retningslinjer for vegbygging 2013 har vedtatt 5 boliger for offentlig vei. I dag ønsker en å innføre 10 boliger. Skal en drive og endre dette hvert 10 år? Er det mindre viktig med vei i 2022 enn i 2013? En må også huske på at dersom kommuneøkonomien blir lavere vil også folks inntekter bli lavere og en vil privat ha mindre økonomi til å opprettholde veier.

Vi mener det er et kommunalt ansvar å legge til rette for god infrastruktur, bosetting og et fungerende næringsliv. Dette oppnår en ved å sikre allmenn tilgang til veiene. Derfor bør hoved infrastruktur fremdeles være kommunale veier og et kommunalt ansvar. Dette gir trygghet for innbyggere og er et viktig argument når noen vurderer å flytte til kommunen.

Beboere langs Alstveitvegen