Trafikkulykke Skjoldastraumvegen – ingen alvorlig skadd