Mariann Eintveit Lie, kommuneoverlege. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Mariann Eintveit Lie, kommuneoverlege. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Sosiale nettverk er viktige for helsen

Mariann Eintveit Lie – Kommuneoverlege

Man skal ikke undergrave viktigheten av å være sosial. Å være sosial kan bidra til å bevare din fysiske og psykiske helse.

Eldre personers sosiale aktiviteter kan påvirke den kognitive funksjonen
Det er en sammenheng mellom sosiale nettverk og kognisjon. I en aldrende befolkning er tap av kognitiv funksjon en utfordring. Man vet fra studier at personer som er gift, har samboere eller er i et stabilt forhold, har mindre risiko for tap av kognitive funksjoner enn de som er single, ugifte eller bor alene. Man har og sett at ukentlig sosial interaksjon er assosiert med mindre tap av kognitiv funksjon. Dette henger tett sammen med ensomhet. Personer som i studier oppgir at de aldri har følt seg ensomme, har vist mindre risiko for tap av kognitiv funksjon, enn personer som ofte føler seg ensomme. Ved å delta regelmessig i sosiale aktiviteter øker den kognitive stimuleringen og som et resultat, bevarer man de kognitive funksjonene. Ta vare på venner og nettverk inn i alderdommen, da holder du deg i fysisk aktivitet og det er bra for helsen og livskvaliteten.

Barn og sosiale nettverk
Forskning de senere år viser at sosial kontakt, sosiale nettverk og sosial støtte er assosiert med trivsel og fravær av psykiske lidelser. Vi vet og at barns evne til å etablere vennskap i stor grad henger sammen med den sosiale kompetansen. For eksempel selvfølelse, empati, atferd, selvhevdelse og selvkontroll. Sosialt kompetente barn og unge kan uttrykke sine ønsker og behov bedre, og lettere mestre utfordringer som kommer i livet. Nære vennskap og fravær av mobbing er også viktige betingelser for god helse og trivsel i barne- og ungdomsår. I tidligere resultat fra Ungdata-undersøkelsen, så man at 89 prosent av elevene hadde minst en venn som de stolte på. Dette betydde i midlertidig at 11 prosent oppgav at de ikke hadde, eller trodde de hadde, noen gode venner som de kunne betro seg til. Litt over 26 prosent oppgav at de var veldig eller ganske mye plaget av ensomhet.

Kvalitet og ikke kvantitet
Kvaliteten på nettverket, ikke omfanget, har størst betydning for helsen. Omfanget av nettverket har positiv innvirkning, men sammensetningen av nettverket er altså det viktigste. Sosial støtte i seg selv er helsefremmende. Dette kan være i form av følelsesmessig støtte, bekreftende støtte, informerende støtte eller praktisk støtte. Alle viktige for livskvaliteten til den enkelte, ved at støtte øker mestringen av ulike utfordringer livet gir.

Fysisk og mentalt aktiv
God helse er avgjørende for livskvaliteten. At fysisk aktivitet fremmer god helse, gir bedre humør og søvn, mer energi og reduserer stress, er velkjent. Men livskvalitet innebærer også det å ha et sosialt nettverk. Så vær en god venn og jobb aktivt med å omgås mennesker som gjør deg godt. Vær med familien, vær med venner, bli med i en organisasjon eller for eksempel frivillig arbeid. Mange ønsker ikke å være sosiale hele tiden, mens noen er mer glad i det enn andre, men alle trenger tilhørighet og en viss sosial kontakt.