Lærerene er fornøyd

«- Vi har klart å beholde fleksibiliteten lærerne trenger for å gjøre en god jobb for elevene, sier Ragnhild Lied, leder i Utdanningsforbundet i en pressemelding.

KS og lærerorganisasjonene har blitt enige om en ny, sentral arbeidstidsavtale. Nå sender Utdanningsforbundet den ut på uravstemning blant medlemmene.

Avtalen slår fast at lærerne ikke kan pålegges mer bunden tid enn i dag, men legger opp til lokale forhandlinger om tilstedeværelse på den enkelte skole. Dette betyr at lærerne kan være mer til stede på skolen enn minimumskravet dersom de ønsker dette. Hvis skoleledelsen og lærerne ikke er enige, sendes saken inn til partene på kommune- og fylkesnivå. Hvis heller ikke de blir enige, gjelder minimumskravet til tilstedeværelse – som altså er akkurat som i dag.

– Vi har klart det! Tusen takk til alle dere som har stått på og vist et sterkt engasjement, både dere som har tatt belastningen med å stå i streik og alle dere andre som har støttet på så mange måter, sier Ragnhild Lied – og understreker:

– Dette er en avtale som inviterer til gode lokale prosesser og samtidig sikrer at lærerne ikke kan overkjøres. Nå blir klubbmøter og tillitsvalgte viktigere enn noen gang. Avtalen trer ikke i kraft før 1.8. 2015, så vi har et helt år på å skolere organisasjonen til å bruke den på en god måte.

Denne streiken har vært et læreropprør med sterkt samhold over hele landet.

– Lærernes rungende nei i uravstemningen ga streiken en enorm kraft, og det er denne kraften som har sørget for at vi fikk gjennomslag for viktige rammer for lærerprofesjonen. Vi har kjempet en profesjonskamp, og opplevd stor forståelse og støtte i befolkningen. I mange år har lærerne gitt og fått lite tilbake i forhandlingene med KS. Dette kan bli et vendepunkt, sier Lied.

Andre viktige elementer i den nye avtalen er:

Lærerne har fått gjennomslag for å opprettholde dagens overtidsregler.
Lærerne har fått den femte ferieuken på samme måte som andre arbeidstakere; det innebærer blant annet at lærerne nå også har krav på å få disse dagene erstattet ved sykdom.
Tidsressurspotten skal gå til lærere, ikke administrativt personell.
Lærere som i dag underviser i fengslene får beholde risikotillegget sitt, men det bakes inn i lønnen.
Musikk- og kulturskolen har beholdt gammel ordning.
Det skal fremdeles gis uttelling for videreutdanning i andre undervisningsrelaterte fag hvis disse anses som relevante, selv om de ikke er med i lærerplanen i lærerens skoleslag.
I tillegg sikrer avtalen nyutdannede lærere redusert undervisningstid det første skoleåret, ikke i to år som i den opprinnelige skissen.
– Dessverre klarte vi ikke å beholde seniortiltakene for 55- og 56-åringene født etter 1962, her var det ikke mulig å komme lenger. Men 57-åringene får redusert undervisningstid som før, og reduksjonen er økt fra 5,8 til 6 prosent, sier Ragnhild Lied.

Utdanningsforbundet skal så raskt som mulig gjennomføre en ny uravstemning blant medlemmene i KS-området. Hvis avtalen godtas er streiken endelig avsluttet. I motsatt fall gjenopptas streiken. Info om uravstemningen kommer.

Utdanningsforbundet har levert denne saken i anledning at det er slutt på lærerstreiken.