Satsing på unge gründere i marine næringer

Elever som deltar i Ungt Entreprenørskap har stort utbytte av å lære seg å etablere og drive en bedrift – dette blir det mer av med Frp i regjering.

Fiskeriminister Per Sandberg gir nå to millioner til Ungt Entreprenørskap, for å få flere skolekonkurranser med marine prosjekter. Slik får flere elever og lærlinger mulighet til å få prøve seg som gründere. Dersom vi skal være fremst på marine næringer er vi avhengig av innovasjon og utvikling, og ungdomsbedrifter og unge entreprenører er viktige brikker i dette. Ikke minst fordi denne satsingen bidrar til å binde sammen elever og næringsliv.

I et lite land i verdens utkant er det ikke naturlig å tro at vi kan være best i alt. I forsknings- og innovasjonspolitikken bør vi derfor prioritere områder der Norge har målbare fortrinn. Forskningsprosjektet til Torger Reve og Amir Sasson, ”Et kunnskapsbasert Norge” viste klart at det er den mest kloke og verdiskapende politikken. Dette prosjektet viste også at marine næringer er blant de sterkeste i Norge. Forskere anslår at vi i Norge innen 2050 har potensial til å seksdoble omsetningen fra fiskeri, havbruk og nye marine næringer. Fra 1970 har sjømatnæringen nesten 10-doblet verdiskapingen målt i faste priser.

Nettopp fordi Norge har flere sterke næringsklynger på det marine området er det større muligheter for at unge gründere kan fanges opp og lykkes med innovasjon og verdiskaping. Den ettertraktede ”klynge-dynamikken” kommer nettopp når næringsmiljøer blir preget av at det eksisterer ulike former for samvirkegevinster og synergier. Konsentrert langs enkelte deler av kysten finnes fiskere, fiskebåtredere, oppdrettsanlegg, fiskeindustri, sjømatseksportører, fiskebåtverft, utstyrsindustri, fiskeproduksjon, smoltproduksjon, havforskning, marin ressursforvaltning, marinbiologisk forskning, og alle typer spesialiserte tjenester som sjømatnæringen etterspør. I disse klyngene vil investeringene i Ungt Entreprenørskap blomstre, og bidra til å gjøre en sterk næring enda sterkere, og bidra til nye arbeidsplasser, innovasjon og verdiskaping.

Bente Thorsen, Stortingsrepresentant
Utdanningspolitisk talskvinne, FrP