Elisabeth Lie Nilsen er leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: Grethe Nygaard
Elisabeth Lie Nilsen er leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: Grethe Nygaard

Fantastiske arbeidstall i Tysvær

Nedgangen i ledigheten fortsetter i nord-Rogaland. I sum er det 577 færre helt ledige enn i samme måned i fjor. For Tysvær er tallene fantastiske, og er nå nest lavest i Rogaland.

– Høyest ledighet er det nå i Vindafjord som har 3.1% helt ledige, deretter følger Haugesund med 2,7%, Karmøy med 2,5%, Bokn med 2,5%, Sauda med 1,4%, Tysvær med 1,3% og Suldal lavest med 0,7% helt ledige. Antall personer på arbeidsmarkedstiltak samlet i Nord-Rogaland er på 455 personer. Dette er likt med forrige mnd. Men det er 132 personer færre enn i fjor i samme mnd. I og med at ledigheten nå sakte men sikkert synker, så vil også tiltaksnivået utover året reduseres, sier Elisabeth Lie Nilsen, leder NAV Marked Nord-Rogaland.
Antallet personer uten arbeid i Tysvær er nå nede på 77, 47 færre enn i fjor.

Bruttoledigheten – de helt ledige pluss de på tiltak, ser nå slik ut:
Rogaland: 3,9% bruttoledighet
Haugesund: 3,7% bruttoledighet
Vindafjord: 3,6% bruttoledighet
Karmøy: 3,2% bruttoledighet
Sauda: 2,8% bruttoledighet
Tysvær: 2,1 % bruttoledighet
Suldal: 1,0% bruttoledighet
Utsira og Bokn: (Oppgis ikke – lave tall)

Lie Nilsen har sendt ut følgende kommentarer til tallene som ble offentliggjort i dag:
Alle kommunene i Nord-Rogaland ligger fortsatt under fylkessnittet i brutto ledighet. Totalt har vi hatt en nedgang på 709 personer i bruttoledighet sammenlignet med april i fjor.

Varsel om mulige permitteringer:
Vi har i april mottatt litt flere varsler om permittering enn vi har gjort på en stund. Vi har mottatt 5 større varsel om mulig permittering på til sammen 193 personer. 70 av disse var varslet pga streiken som bortfalt. De resterende er fra Bygg- og anleggsbedrifter og fra Industribedrifter. Vi har ikke mottatt noe større varsel om oppsigelser i april.

Tilgang stillinger:
Vi har for tiden god økning i tilgang på stillinger som lyses ut offentlig på NAV.no. NAV har siste året jobbet med å få økt mengden arbeidsgivere som lyser ut offentlig på NAV.no. Så selv om store deler av den økte tilgangen kan tilskrives den økte automatiske innhentingen, så ser vi også noe økt tilgang på stillinger. Det er flere stillinger for folk å søke på og vi ser også at det er litt større spredning i yrkene enn det var før vi startet den økte innhentingen.

Størst økning denne mnd. i Nord-Rogaland ser vi innen «Kontorarbeid», «Barne- og ungdomsarbeid» og «Reiseliv- og transport». I antall som lyses ut, er det flest stillinger innen «Helse, pleie- og omsorg», «Bygg- og anlegg» og «Undervisning». Det lyses også ut relativt mange innen «Industri», men her erfarer vi at etterspørselen er større enn det som lyses ut, da det over lengre tid har vært vanskelig å få tak i flere typer faggrupper med fagbrev og erfaring. Da slutter ofte bedriftene å lyse ut etter en stund da de likevel ikke får tak i den ønskede arbeidskraften gjennom utlysninger. Så dette kan være en årsak til at Industri ikke ligger høyere på antall utlysninger akkurat nå. Dette kan nok også gjelde en del stillinger innen Bygg- og anlegg.

Tilgangen på stillinger som meldes direkte til NAV for å få formidlet kandidater holder seg høy. Innen de fleste bransjene har vi fortsatt mye god arbeidskraft igjen å formidle. Men – det er som nevnt flere yrker nå som er vanskelig å skaffe det ønskede nivået av kompetanse til bedriftene på. Dette gjelder noen yrker innen Industrien og noen yrker innen bygg- og anlegg bl.a. Så her oppfordrer vi enda flere til å vurdere grep som gjør at de faktisk blir aktuelle for de bransjene som mangler folk og som ser ut til å ha behov for arbeidskraft i lang tid fremover. Da er det spesielt det å gjøre grep for å skaffe seg fagbrev, som vi ser som spesielt viktig.