Systembygg er bægjert konkurs

Skatteoppkreveren i Haugesund kommune har begjært boet til Systembygg Haugesund AS tatt under rettens behandling som konkursbo.

Det skriver Haugesund Tingrett i sin kjennelse. Systembygg Haugesund AS holder til på industriområdet på Garhaug.
Kravet har sitt grunnlag i arbeidsgiveravgift, utskrevet forskuddskatt, tvangsmulkt og gebyr på kr.266.564
Skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkeren kr. 266.564. Virksomheten er igangværende. Antall ansatte er seks. Skyldneren erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs. Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
Framgangsmåten i konkursloven § 62 er fulgt, og det foreligger derfor presumsjon for at skyldneren er insolvent. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren likevel er solvent og kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede.