Spekkhoggerne er tilbake i Yrkefjorden.

Spekkhoggerne er tilbake

Spekkhoggerne er tilbake i Yrkefjorden.

av Alf-Einar Kvalavåg

Film: John Inge Yrke

https://www.facebook.com/thore.yrke/videos/642850302837047/?eid=ARDGPeQTbylTojrMu2SLjbHV7yFA4WPZDGPiL-syE4T_gcBykUHJhJ4aMIvpyiM323i9rair-4i3We-F