Ann-Kristin B. Dahle
Ann-Kristin B. Dahle

Et sosialt bærekraftig samfunn- med fokus på menneskene

Ann-Kristin Berge Dahle, folkehelsekoordinator

Det er et stort globalt, nasjonalt og lokalt fokus på bærekraft. Økonomisk og miljømessig bærekraft har de fleste hørt om, men hva betyr egentlig sosial bærekraft?

Ingen skal utelates
FN’s bærekraftsmål er verdens felles plan for å sikre sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Det handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge mulighetene for fremtidige generasjoner til å få dekket sine behov. Begrepet ble første gang brukt i 1987, i den såkalte Brundtlandrapporten. Det viktigste med bærekraftsmålene er at ingen skal havne utenfor.

Sosial bærekraft og folkehelse
Helsedirektoratet slår fast at stort sett alle de 17 bærekraftsmålene er relevante i en folkehelsesammenheng. Dette kommer av at vi i Norge har en bred forståelse av folkehelse i tråd med internasjonale føringer. Folkehelsearbeidet rettes mot hele befolkningen, ikke bare mot utsatte grupper, og det er påkrevet med innsats fra alle samfunnets sektorer. Sosial bærekraft og folkehelse handler om å fremme en samfunnsutvikling som setter menneskelige behov i sentrum, gir sosial rettferdighet og like

livssjanser for alle, legger til rette for at mennesker som bor i lokalsamfunnet, kan påvirke forhold i nærmiljøet og ellers i kommunen, og legger til rette for deltakelse og samarbeid.
«Det hainnle om å leve»

«Det hainnle om å leve»
Kine Hellebust sin sang fra 1997 er like aktuell i dag. Når innbyggerpanelet i Tysvær skal prioritere hva som er det viktigste bærekraftsmålet fremover, er det god helse og livskvalitet som troner øverst. Helt i tråd med det vi kjenner fra tidligere studier- god helse og trivsel står øverst på folk sin ønskeliste. Når det nå skal utarbeides en ny samfunnsdel med og for tysværsamfunnet, er det fire mål er viktige i planlegging av sosialt bærekraftige lokalsamfunn: at innbyggerne har god tillit til samfunnet og hverandre, har tilgang til arbeid, utdanning og gode nærmiljø, at de føler at de hører til, og at de opplever trygghet. Det å jobbe med tilhørighet, trygghet, tillit og tilgang til gode nærmiljø er ingen kvikkfiks, men summen av mange ulike satsninger på tvers av ulike aktører i Tysvær. For å løse målene må vi jobbe sammen.

Folkehelse er mer enn kropp, det er sjel og sosialt fellesskap
Sosialmedisineren Per Fugelli var opptatt av at vi mennesker er grunnleggende sosiale og trenger tilhørighet til flokken vår. Han sa at mennesket kan ha mange flokker, både på skolen, i arbeidslivet, landet, menneskeheten, naturen og guder, men nærmest er familien og venner. I et intervju sa han at kanskje de tre mest effektfulle ”legemidler” for at folk skal få god helse i Norge er å bygge og styrke mangfoldssamfunnet, bekjempe fattigdom og skape trygghet.

Jeg synes vi skal høre både på Kine og Per jeg.