Ann-Kristin B. Dahle - Folkehelsekoordinator  - medlem i folkehelsegruppa
Ann-Kristin B. Dahle - Folkehelsekoordinator - medlem i folkehelsegruppa

Trygge foreldre

Familien er den viktigste rammen rundt barns liv og utvikling. I familien skal barn få kjærlighet, trygghet til å være seg selv og støtte til å vokse og utforske verden på egen hånd. I et folkehelseperspektiv er det viktig at alle foreldre som trenger det, får god informasjon og riktig hjelp for å trygge barn gjennom oppveksten.

Ann-Kristin B. Dahle – Folkehelsekoordinator – medlem i folkehelsegruppa

Fremme barn og unges psykiske helse
Alle foreldre møter dilemmaer, vanskeligheter og små og store kriser i hverdagen, på ferie, gjennom småbarnsfaser og ungdomsfaser. Det er helt naturlig å føle at man av og til ikke strekker til som forelder. For noen er situasjonen mer alvorlig. En barndom preget av foreldrenes utrygghet og stress, kan ha alvorlige og uopprettelige konsekvenser for barns helse og personlige utvikling. Det er ikke uten grunn at Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler foreldrestøtte som en av de viktigste virkemidlene for å bekjempe vold, overgrep og omsorgssvikt. Foreldrestøtte kan spare familier for lidelser, styrke oppvekstsvilkårene for barn og ungdom, og legge til rette for langvarige positive virkninger for samfunnet.
10 årig folkehelseprogram i kommunene I 2017 startet en tiårig satsing (2017–2027) på kommunalt folkehelsearbeid. Satsingen skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er sentrale tema. Dette betyr at kommunene i løpet av perioden skal øke kapasiteten og kompetansen til å drive et systematisk og langsiktig arbeid for å fremme psykisk helse og forebygge psykiske lidelser, i hele befolkningen og spesielt hos barn og unge. En del av programmet omfatter utvikling og utprøving av metoder og tiltak i samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Mye godt arbeid gjøres allerede, men kommunene trenger mer kunnskap om hva som er gode og nyttige virkemidler og tiltak på dette området.

Prosjekt trygge foreldre på Haugalandet
På bakgrunn av dette har fem kommuner på Haugalandet gått sammen om et utviklingsprosjekt de neste fire årene, og har fått hele 9,3 millioner kroner i tilskudd fra Rogaland fylkeskommune/helsedirektoratet. Dette er Tysvær, Haugesund, Karmøy, Vindafjord og Sauda, og prosjektet heter trygge foreldre på Haugalandet. I samarbeid med kompetansesenteret for barn og unge RKBU Vest, som skal bidra i forskningen, skal det innføres tilbud om å delta på foreldrekurs i gruppe i løpet av barnets tre første leveår i alle disse fem kommunene. Kurset heter Circle of Security – Parenting (COS-P), eller kurs i Trygghetssirkelen. Kurset skal hjelpe foreldre til å forstå barnet sitt, hvordan man kan legge til rette for god støtte og utvikling for barnet, og hvordan man som forelder kan takle vanskelige situasjoner som oppstår. Målet er at foreldre skal kjenne seg tryggere i foreldrerollen og få et best mulig forhold til barnet sitt, som er viktig for trygghet, glede og sunn utvikling hos barnet. Vi håper og tror at foreldre vil oppleve at kurset blir kjekt og nyttig.

Trygge foreldre gir trygge barn
Gjennom gode samspill med foreldrene får barna et godt fundament å utvikle seg på, slik at de kan leve gode liv, takle motgang og etter hvert klare seg selv. Med foreldrestøtte mener vi alle typer støtte som kan bistå og styrke foreldre i foreldrerollen. Foreldrestøtte varierer i form og innhold, fra støtte fra egen familie og venner, til råd, veiledning og kunnskapsbaserte programmer i offentlig, frivillig og privat regi. Noen former for foreldrestøtte er rettet mot foreldre flest, slik trygge foreldre på Haugalandet er, mens andre typer foreldrestøtte er rettet mot foreldre med særlige behov. Foreldrestøtte foregår allerede på mange arenaer – i barnehagen og på skolen, ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten, i familievernet, i barnevernet med mer. Summen av alle disse tiltakene har som mål å fremme sunn utvikling og bidra til god psykisk helse hos barn og unge.

Det sies at en god barndom varer livet ut, men det gjør også en dårlig. Derfor må vi alle jobbe for at barn og unge i Tysvær får en god start på livet, sammen.