Ann-Kristin B. Dahle
Ann-Kristin B. Dahle

Fra medvirkning til samskaping

I november ble medvirkning satt på dagsorden i en av folkehelsespaltene, med blant annet medvirkningstrappa som kan beskrive ulike former for deltagelse i små og store prosesser i lokalsamfunnet. Men like ofte snakker vi om samskaping og behovet for at vi sammen må løse dagens og morgendagens utfordringer.

Spaltist; Ann-Kristin Berge Dahle, folkehelsekoordinator

Komplekse utfordringer
Samfunnsutfordringene vi står over for nå og fremover beskrives nemlig ofte som gjenstridige problemer som griper om seg flere steder i samfunnet. Dette kan for eksempel være innen klima og miljø, helse og velferd. Velferdsstaten vil bli presset på ressurser på mange områder i tiden som kommer, og det er ikke mulig å fortsette som før. Løsningene på disse store problemene krever samarbeid på en annen måte enn tidligere, og vi må i større grad samskape på tvers av aktører i lokalsamfunnet.

Samskaping- hva er det?
Enkelt sagt handler det som ordet tilsier- om å skape noe sammen. Det er noe annet enn å si sin mening om en sak eller være i dialog med for eksempel kommunen om utviklingen av noe. Nei, samskaping skjer når vi møtes som likeverdige parter, der man både identifiserer problemer, løsninger og i felleskap skaper konkrete handlinger. Dette kan handle om både små og store prosjekt. Samskaping forutsetter ofte vilje og evne til å innta nye roller, og at det åpnes for en ny type maktfordeling enn vi tidligere har vært vant til. Det gjelder både kommunen, næringslivet, frivilligheten og innbyggerne.

Likeverdige parter
Noen kan da ikke være større enn andre. Det er viktig å være likeverdige i å bli hørt når vi samskaper. Men det betyr ikke at vi har like roller. Noen sitter på pengesekken, andre skal sikre at formelle krav overholdes, noen skal forske, andre har kontakt med målgruppen eller skal realisere prosjektet. Vi har ulike roller og begrensninger, og må respektere hverandre for det. Og vi må ta tiden til hjelp. Dette er tross alt en ny måte å jobbe og forholde seg til hverandre på for mange. Jeg synes at det er en stor velvilje mange steder til å samskape, men det tar litt tid før vi får satt forpliktende samskaping i system både internt i kommunen og i lokalsamfunnet. Vi beveger oss inn i et ukjent terreng, og vi trenger gjerne både mer kunnskap, erfaring og arenaer for å kunne bli så gode som vi kan på dette feltet. Få av oss sitter på løsningene alene, men i felleskap står vi sterkere til å kunne klare det.

Kommunen= fellesskapet
Ordet kommune har sitt opphav i det latinske communis, som betyr felles. Tysvær kommune ønsker å sette samskaping på dagsorden og jobbe målrettet med dette, med fellesskapet i fokus. I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel som er i prosess nå er starten på alle satsingsområdene «sammen om». Dette er et skritt på den veien vi går for å skape en felles forståelse av at vi er i samme båt og gjensidig avhengige av hverandre i lokalsamfunnet. Vi spiller alle en like viktig rolle for at det skal være godt å leve, bo og jobbe i kommunen, og det skal vi bli enda bedre på å få til, sammen.