Ann-Kristin B. Dahle
Ann-Kristin B. Dahle

Den som intet våger, intet vinner

Ann-Kristin B. Dahle – Folkehelsekoordinator – medlem i folkehelsegruppa

Temaet som er tatt opp flere ganger i denne spalten- medvirkning og samskaping- er ingen kvikkfiks, og krever et langsiktig fokus og arbeid før vi kan si at vi er der vi ønsker å være som lokalsamfunn. Men for å bli god, må man tørre å prøve og feile.

«De hører ikke på hva vi sier»
I ulike saker i bygdebladet og i dialog mellom innbyggere, administrasjon og folkevalgte kommer dette temaet opp med jevne mellomrom. Noen opplever at man ikke blir hørt, og ikke får uttale seg i viktige saker som omhandler en selv eller sitt lokalmiljø. Som innbygger kan man også oppleve at man engasjerer seg, bruker tid og krefter på å si sin mening og så blir resultatet av en prosess langt fra det man mener er det beste alternativet. I et leserinnlegg om temaet i januar ble begrepet tokenisme benyttet, som handler om at man opplever en symbolsk involvering uten reell form for mulighet for påvirkning. Tilliten mellom innbyggere og kommuneadministrasjonen og de som er valgt til å representere innbyggerne oppleves i en del tilfeller som lav, og man tenker at dette er det ikke vits å bruke tid og krefter på.

Utviklingsarbeid
Slik skal vi ikke ha det i Tysvær når det kommer til medvirkning. Kommuneadministrasjonen jobber målrettet med å bli god på dette feltet, og vil gjerne få tilbakemelding når innbyggerne mener at «kommunen og de» ikke leverer på å involvere godt nok. Bare slik kan vi bli bedre. Tysvær kommune er i starten på å utvikle sitt medvirkningsarbeid, og i mange tilfeller får vi det godt til og andre ganger kunne vi gjort ting annerledes. Lovverket innen medvirkning, plan- og bygningsloven og folkehelseloven, gir noen minimumskrav, men utover dette er det opp til den enkelte kommune å finne form og fasong på hvordan man ønsker å organisere arbeidet.

I Tysvær er det de siste årene satt et sterkt fokus på medvirkning og samskaping, det er prøvd ut mange ulike metoder og verktøy, både fysiske og digitale, og det jobbes i disse dager med å forankre temaet i kommunens øverste plan- samfunnsdelen. Ett av fire hovedmål i kommunens målkart er «utvikling gjennom samskaping», og alle deler av organisasjonen skal jobbe målrettet med å utvikle arbeidet sitt i denne retningen. Det er stort engasjement for å få dette godt til, med mål om at innbyggere i Tysvær skal oppleve en kommune man kan ha dialog og skape ting sammen med, i smått og stort.

Medvirkningstrappen
Men det er også viktig at alle aktører kjenner til at det er ulike former for medvirknings-/samskapingsmuligheter knyttet til ulike prosesser og prosjekt. Det er ikke slik at man alltid er i posisjon til å bestemme et utfall som innbygger. I mange tilfeller er det et mål og ønske at vi befinner oss på de øverste trappetrinnene i medvirkningstrappen, med stor grad av involvering og innbyggerstyring, og samskaping. I andre prosesser er mulighetsrommet slik at innbyggere har mulighet til å bli informert og gi innspill/ha dialog på et tema, det vi si lenger nedi medvirkningstrappen. Å avklare dette tidlig i prosesser og ha god kommunikasjon rundt det, er noe som kanskje kan hjelpe med å gjøre medvirkningen mer forutsigbar og forståelig for folk flest.

Innbyggere, folkevalgte og administrasjonen har ulike roller i medvirkningsprosesser, og vi må også øve oss på nye roller innen dette feltet som er i utvikling. Da gjelder det å være rause med hverandre, og ha en grunnleggende tro på at vi vil hverandre vel og ikke motsatt.