Omklassifisering og privatisering av kommunale veier – innspill fra Nedstrand bygdeutval

Saken om omklassifisering og privatisering av kommunale veier skal behandles i kommunestyret 27.september. Nedstrand Bygdeutval har sendt et nytt innspill til politikerne i saken. (Les under.)
Dialogen med berørte parter er fortsatt dårlig etter at saken ble sendt tilbake fra politikerne.
Vi mener det er et uheldig signal at involveringen etter sist kommunestyremøte handlet om regelverk, veilag osv som om saken var avgjort. Dette burde eventuelt komme etter et vedtak.
Her er vårt brev til politikerene:
Til alle partigruppene representert i Tysvær kommunestyre
Det har vært sterke reaksjoner og omfattende innspill til administrasjonen i Tysvær
kommune i saken om nedklassifisering av veier i Tysvær. Nedstrand Bygdeutval har også gitt et høringsinnspill til Tysvær kommune i saken.
En stor del av veiene som blir berørt, og dermed innbyggere som blir belastet, ligger i vårt område. Vi ønsker derfor å komme med en kort oppsummering og anbefaling til partigruppene i Tysvær kommunestyre før vedtak blir fattet i saken.
1. Vi kan ikke se at det er andre argumenter for nedgradering av kommunale veier enn at kommunen trenger å spare penger. Det er ingen faglige, miljømessige eller andre argumenter enn behov for innsparing.
Å pålegge en liten del av befolkningen belastningen med en slik innsparing er
usosialt, usolidarisk og urettferdig. Generelle innsparinger som det her er snakk om,
må i størst mulig grad fordeles likt på alle innbyggerne i kommunen.
2. Nedstrand Bygdeutval jobber for at vår del av kommunen skal utvikles og være
levende. Viktige elementer her er at eldre skal bo hjemme lengst mulig og at unge
skal kunne etablere seg i kommunen.
Økt økonomisk og praktisk belastning på enkelte husstander vil motvirke denne
utviklingen. Vi går dermed i feil retning i forhold til utvikling av levende bygder.
3. Noen av veiene som blir omfattet blir brukt av allmennheten for tilkomst til frilufts-
og turområder. Vi ønsker større fysisk aktivitet i befolkningen og natur- og friluftsliv
er et av de store fortrinnene vi har i Tysvær kommune. Privatisering av denne type
veier vil kunne være begrensende og motvirke den utviklingen vi ønsker i fremtiden.
Vi vil be politikerne i Tysvær kommune om å avvise denne saken for godt og pålegge
administrasjonen å komme med forslag til sparetiltak som er bedre fordelt på alle
innbyggerne i kommunen og med en tydeligere sosial profil.
Vennlig hilsen
Nedstrand Bygdeutval