Ann-Kristin Berge Dahle, folkehelsekoordinator. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Ann-Kristin Berge Dahle, folkehelsekoordinator. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

80 prosent av voksne og eldre sitter for mye

ANN-KRISTIN BERGE DAHLE – FOLKEHELSEKOORINATOR

Rykende fersk kunnskap viser at 80 prosent av voksne sitter så mye i hverdagen at de bør kompensere med aktivitet som tilsvarer 40 til 45 minutter daglig rask gange.

Inaktivitet er helseskadelig
Inaktivitet regnes som en av våre store helseutfordringer. De negative konsekvensene av inaktivitet er mange, både fysisk, psykisk og sosialt. Nasjonale faglige råd for fysisk aktivitet i forebygging og behandling sier at alle bør være regelmessig fysisk aktive. Og det er viktig å huske på at all fysisk aktivitet teller, også aktivitet av kort varighet og lett intensitet. Det generelle rådet for voksne og eldre er å være fysisk aktive minimum 150 minutter med aktivitet av moderat intensitet eller 75 minutter med aktivitet av høy intensitet i løpet av en uke.
Det er også et eget nasjonalt råd om at alle bør redusere stillesitting, da dette i seg selv medfører økt helserisiko.

Ny status om fysisk aktivitet
Folkehelseinstituttet og Norges idrettshøyskole har kartlagt fysisk aktivitet og stillesitting blant voksne og eldre i Norge i perioden 2021 til 2022. Undersøkelsene er gjort ved bruk av spørreskjema og elektroniske målere som objektivt registrerer når man beveger seg eller sitter i ro, og også intensiteten på aktivitetene. Resultatene er både gode og dårlige.
Undersøkelsen viser at 3 av 4 oppfyller de nylig reviderte minimumsanbefalingene for fysisk aktivitet på 150 minutter per uke – eller drøyt 20 minutter daglig. Det er bra, men majoriteten av befolkningen sitter nå i ro så mye av hverdagen at de bør ha ”dobbel dose”, altså 300 minutter hver uke, for å kompensere for de negative helseeffektene.
Undersøkelsen viser også at styrketrening fortsatt er en aktivitetsform som utøves i for liten grad, at det fremdeles er sosial ulikhet i fysisk aktivitetsnivå hvor de med høyest utdanning er mest aktive, at kvinner er mindre fysisk aktive enn menn, at aktivitetsnivået synker med økende alder og at pandemien trolig har hatt liten innvirkning på aktivitetsnivået for voksne og eldre.
Alt i alt konkluderer myndighetene med at det fortsatt er et betydelig potensial for å øke tid brukt til fysisk aktivitet i den norske befolkningen gjennom hele livsløpet, og særlig blant de eldste.

Verdens aktivitetsdag 10.mai
For å klare dette må både samfunnet og den enkelte ta mer ansvar. Samfunnet har et hovedansvar for å legge til rette for en helsefremmende samfunnsutvikling som gjør det enkelt for alle å være fysisk aktive i hverdagen. Da er lokalmiljøene vi ferdes i viktige, og om disse er med på å bygge opp eller ned barrierer for å være fysisk aktive. Tilrettelegging for trygge skoleveier og generelt gang- og sykkelveier, for friluftsliv, idrett og lavterskelaktiviteter i nærmiljøene er eksempler på hvordan samfunnet kan bidra positivt. Barnehager, skoler og arbeidsplasser er også sentrale arenaer for fysisk aktivitet.
Tysvær kommune setter særlig fokus på temaet på verdens aktivitetsdag, som markeres verden over hvert år den 10.mai. Informasjon, inspirasjon og tilrettelegging for fysisk aktivitet må for øvrig skje hver dag, hele året. Og her kan absolutt alle bidra, både det offentlige, frivillig sektor, næringslivet og den enkelte.
Treningslege og hjerneforsker Ole Petter Hjelle sier det godt; «Hadde fysisk aktivitet vært en pille, ville alle tatt den. Trening er til og med nesten gratis, så godt som bivirkningsfritt og tilgjengelig for de aller fleste».

God fysisk aktiv uke til alle!