Anna Henriette Hovland, omsorgssjef Tysvær kommune
Anna Henriette Hovland, omsorgssjef Tysvær kommune. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Omsorgsboliger med tilpasset bemanning hva er det?

Av Anna Henriette Hovland, omsorgssjef Tysvær kommune

Mange innbyggere har de siste årene lurt på hva det nye tilbudet innen heldøgns omsorg i Tysvær betyr. Hva er forskjellen på dette og en institusjonsplass eller en ordinær omsorgsbolig?

Et viktig og strategisk grep
Tysvær kommune har over flere år jobbet systematisk med å omstille helse og omsorgstjenestene for å kunne møte dagens og fremtidens behov på en bærekraftig måte. Kommunen har gjennom en egen plan for tjenestene “Plan helse og mestring 20202040″ løftet frem viktige utfordringer og løsninger på disse gjennom ulike mål, strategier og konkrete tiltak. Dette handler om alt fra helsefremmede og forebyggende tiltak til spesialiserte tilbud i institusjon. Det har også vært politiske vedtak de siste årene vedrørende struktur innen heldøgnsomsorgstilbudet. I 2021 vedtok kommunestyret at fremtidig utbygging av heldøgns omsorgstilbud skal bestå av både institusjonsplasser og omsorgsboliger med tilpasset bemanning. Det ble også bestemt at Nedstrandtunet skal omgjøres til et helsebygg der denne type omsorgsboliger skal være en del av tilbudet sammen med andre relevante helse og omsorgstjenestetilbud.

Et nytt tilbud
Med planen og i politiske vedtak ble dermed et nytt begrep innført i Tysvær – omsorgsboliger med tilpasset bemanning. Det er mange kommuner landet over som allerede har etablert eller er i gang med å etablere omsorgsboliger med tilpasset bemanning, eller heldøgns bemanning som noen også kaller det.
Den enkle forklaringen er at dette tilbudet ligger mellom en ordinær omsorgsbolig og en institusjonsplass. De innbyggerne som tildeles bolig og tjenester på dette nivået har som regel et omfattende bistandsbehov. Det er et heldøgns omsorgstilbud for innbyggere som har behov for det, øverst i «mestringstrappen» som er illustrasjonen på ulike nivå av tjenestetilbud i Tysvær. Innbyggeren er leietaker av den tilrettelagte omsorgsboligen, som betyr at det er beboers eget hjem med de muligheter og plikter det gir.

Styrking av heldøgns omsorgstilbud
Ved prosjektene nytt helsekvartal i Aksdal og omgjøring av Nedstrandtunet vil tilbudet om heldøgns omsorg i Tysvær være betydelig styrket når prosjektene står ferdig om noen år. Det planlegges for 120 beboerrom i helsekvartalet der 32 av disse planlegges som omsorgsboliger med tilpasset bemanning, samt plassene som skal være på Nedstrandtunet. Tysvær kommune har et stort fokus på å styrke tilbudene øverst i «mestringstrappen» med tanke på veksten i antall eldre i befolkningen. Samtidig blir innsatsen på forebygging, rehabilitering, støtte til pårørende, dag og aktivitetstilbud, praktisk bistand og hjemmebaserte tjenester viktig. God helse og livskvalitet er målsettingen, hele livet.

Hva betyr dette for deg?
Det at Tysvær kommune etablerer dette tilbudet betyr i praksis at innbyggere som har behov for et heldøgns omsorgstilbud, men ikke er så syke at de kvalifiserer for en institusjonsplass, vil kunne få et godt og forsvarlig nytt tilbud i Nedstrand og i Aksdal. Omsorgsboligene vil være som en liten leilighet med mulighet for å være sammen med andre beboere i fellesarealer, tett på ulike tjenester og tilbud, samt helsehjelp. Det har gjennom prosessene de siste årene blitt pekt på at dette tilbudet har manglet og vært etterspurt, både av tjenestene og innbyggere. Ingen skal flyttes til hverken en omsorgsbolig med eller uten tilpasset bemanning eller til en institusjon mot sin vilje. For mange innbyggere med omfattende behov for hjelp gis dette i eksisterende hjem om det er mulig og forsvarlig.