Marlin Øvregård Løvås, Miljøvernrådgiver Tysvær kommune. Foto: Ada Hirzel Sandvig
Marlin Øvregård Løvås, Miljøvernrådgiver Tysvær kommune. Foto: Ada Hirzel Sandvig

Nærhet til natur

Marlin Øvregård Løvås, Miljøvernrådgiver Tysvær kommune

Nærhet og tilgang til natur og grønne områder hvor folk bor er viktig. God planlegging og tilrettelegging for natur og friluftsliv gir en god helsegevinst.

Natur som medisin
Å tilbringe tid i naturen har en helsefremmende effekt. Vi mennesker har i gjennom vår historie levd med og av naturen. Utvikling og teknologi har ført til at mange nå i stor grad lever avskjermet fra naturen. I Norge er vi heldige som har allemannsretten, som betyr at vi kan gå tur i utmarka. Dette gir oss en unik mulighet til å oppleve naturen. Flere steder er det tilrettelagt med tilkomst, stier og merking.
Noen vil finne roen i å oppleve urørt natur og «store» naturopplevelser. Like viktig er det også at folk har kort avstand til lokal natur og grønne områder. Grønnstruktur består blant annet av natur og grøntarealer som skogholt, parker, skolegårder, turveier, hager og vegkanter, samt bekker, elver, vann og sjøområder. Helsedirektoratet skriver at nærhet til grønne områder påvirker helsen positivt ved å bidra til mindre stress, bedre mental helse, trivsel og økt levetid på tvers av sosiale skillelinjer. Betydningen av natur i nærmiljøet har vært særlig tydelig under koronapandemien. I tillegg til selve sykdommen, førte pandemien til isolasjon og frykt, som ga økt forekomst av angst og depresjon i befolkningen. En undersøkelse som ble gjennomført i USA viste at de som tilbrakte tid i grøntområder hadde lavere grad av angst og depresjon enn de som ikke hadde tilgang på grøntområder i denne perioden. Eksponering for natur som i lett tilgjengelige grøntområder, kan bidra til å skape mer mentalt robuste samfunn i møte med en folkehelseutfordring.

Tilrettelagte og tilgjengelige grøntområder og nær-natur er også fine møteplasser på tvers av alder, bakgrunn og funksjonsnivå i samfunnet. Og ikke minst bidrar tilgang på natur og grøntområder til fysisk aktivitet. Friluftsliv og naturopplevelser er en medisin som i stor grad er gratis og uten uheldige bivirkninger.
I sentrumsområder kan også grønne strukturer bidra til bedre overvannshåndtering, samt legge til rette for biologisk mangfold av planter og insekter. Vi kaller det naturbaserte løsninger. Ved god planlegging og ivaretakelse av natur og nære grøntområder, kan en altså legge til rette og bidra til gode lokalsamfunn.

Kommunen som samfunnsutvikler
Kommunens rolle som samfunnsutvikler og planmyndighet gir stort ansvar for forvaltning av den lokale naturen og tilrettelegging for grøntområder. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt tidligere i år. Et mål i planen er at «Tysværsamfunnet tar vare på naturmangfold, kulturlandskap og grøntstruktur». Dette skal blant annet gjøres gjennom bærekraftig bruk og vern, og bevaring av landbruks- og naturområder. I Tysvær skal vi også fokusere på sammenhengene mellom grønn omstilling og virkninger på miljø og folkehelse. Planlegging av «Parkdrag i Aksdal Sentrum» er et eksempel hvor parkdraget skal skape en bilfri og grønn korridor gjennom sentrum av Aksdal til trygghet og rekreasjon for alle innbyggerne.
Snart starter arbeidet med ny arealdel til kommuneplanen. Det er gjennom dette arbeidet det blir bestemt hvor det kan bygges hva. Kommuneplanens arealdel er det viktigste verktøyet kommunen har for å styre arealutviklingen, og for å bevare naturområder og grøntstrukturer.

Alt henger sammen med alt, ikke minst vi med naturen.