Else Iren Baustad. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Else Iren Baustad. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Trygge foreldre er det beste utgangspunktet for en god oppvekst

Else Iren Baustad, veileder i barnevernstjenesten

I den nye barnevernsloven og i oppvekstreformen som trådte i kraft 2022 fordres det til at alle som jobber med barn, unge og familier i vår kommune må tenke nytt og annerledes. For å nå målene i oppvekstreformen må vi blant annet jobbe med å styrke samarbeidet mellom tjenesteområdene i oppvekstsektoren. Vi må ha fokus på tidlig innsats og forebygging, og hjelpen som tilbys skal være tilpasset barnet og familiens behov. Ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv, og barnevernet skal på sikt bruke ressursene sine rettet mot de mest komplekse og alvorlige sakene. På denne måten kan barnevernet jobbe mer inn mot de familiene som strever mest.
Barnevernstjenesten har i dag et eget veilederteam som jobber med foreldreveiledning etter vedtak fra tjenesten. Foreldreveiledning er det mest brukte hjelpetiltaket i barnevernet.

Tilbake til oppvekstreformen
For å nå målene i oppvekstreformen vil kommunen styrke tilbudet med foreldreveiledning og er nå i gang med å sette sammen et team bestående av veiledere fra barnevernstjenesten og ansatte fra psykisk helseteam – barn og familie. Psykisk helseteam – barn og familie gir veiledning og behandling til barn, unge og familier som har psykiske helseutfordringer.
Flere norske kommuner er i gang med lignende satsninger. Noen kaller det for familieteam mens andre kaller det for ressursteam. Hva det vil hete i Tysvær er enda uklart. Det som er sikkert er at det vil foreligge et felles veilederteam som skal jobbe tverrfaglig med foreldreveiledning, både som lavterskeltilbud og etter vedtak fra barnevernstjenesten. Teamet kan motta henvendelser direkte fra eksempelvis foreldre, barnehage, skole eller andre hjelpeinstanser.
Hvorfor et nytt team, tenker du kanskje?
Tanken og visjonen for det nye teamet er å være tettere på det enkelte barn, unge og familie som har behov for hjelp i en krevende, stressende, pressende eller utfordrende hverdag, samt utnytte kommunens ressurser på en økonomisk og god måte. Det nye familieteamet vil ha fokus på tverrfaglighet, tidlig innsats og det forebyggende perspektivet. Laget rundt barnet er sentralt når en jobber i oppvekstsektoren og det nye teamet vil ha en viktig funksjon inn i dette arbeidet. Samlokalisering har en positiv virkning på tverrfaglig arbeid, og ved å sette sammen hjelpeinstanser fra ulike tjenester kan en sikre et godt flerfaglig tjenestetilbud som til slutt kommer familiene til gode.

Hvem, hva og hvorfor?
Å være foreldre innebærer små og store utfordringer som det kan være vanskelig å stå alene om. Det nye veilederteamet skal gjøre det lettere for familier i Tysvær å motta hjelp til rett tid. Foreldreveiledning er en god investering for mange familier som opplever ulike typer strev, det kan være problemstillinger knyttet til psykisk helse, trivsel, samspill, atferd, regulering, grensesetting og reaksjoner på vanskelige hendelser.
Foreldreveiledningstilbud er viktig å prioritere i et folkehelseperspektiv. I foreldreveiledning inngår viktig samspill i relasjoner i triaden barn, foreldre og veileder. De aller fleste barn møter en barndom som bidrar til god vekst og utvikling, men for enkelte barn kan strev med følelser gi utslag i sosiale relasjonsforstyrrelser eller utfordrende adferd.
Oppvekstsvilkårene til barn påvirker barns helse på kort og lang sikt. Foreldreveiledning kan ha samfunnsøkonomiske gevinster ved at trygge foreldre er det beste utgangspunktet for en god oppvekst.