Bengt Krystad, leder NAV Tysvær.
Bengt Krystad, leder NAV Tysvær. FOTO: Alf-Einar Kvalavåg

NAV og folkehelse

Selv om NAV ikke er en helseinstitusjon, har vi også en rolle når det gjelder å fremme folkehelse. Den rollen er kanskje mest framtredende i NAVs oppgaver innen sosiale tjenester, arbeidsrettet oppfølging, inntektssikring til dem som ikke er i arbeid, samt ved forebygging og oppfølging av sykefravær.

Arbeidsgivere har hovedansvaret for å følge opp ansatte som blir sykemeldt. NAV og den som sykemelder har også ansvar og plikter i oppfølgingsarbeidet. NAV vurderer om aktivitetskravet etter 8 ukers sykemelding er oppfylt. Vi vurderer også behov for tiltak og virkemidler som kan bidra til at arbeidstaker skal komme raskest mulig tilbake i jobb.  NAVs arbeidslivssentre kan bidra med sykefraværsarbeid. NAV kontoret har ansvar for å innkalle til dialogmøte 2 når sykefraværet har vart i 6 måneder. Dialogmøte 2 gjennomføres sammen med arbeidstaker, arbeidsgiver, NAV og fastlege. Intensjonen med dialogmøtet er å finne fram til gode løsninger slik at den sykemeldte arbeidstakeren kommer raskest mulig tilbake til arbeid eller annen arbeidsrettet aktivitet.

I de tilfellene der arbeidstaker ikke klarer å komme tilbake til jobb i sykepengeperioden, er det NAV som behandler søknad om arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger skal sikre inntekt i perioder man på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV. For å kunne motta arbeidsavklaringspenger, må man som hovedregel ha en nedsatt arbeidsevne med minst 50% til alle typer arbeid. Målet er at personen med nedsatt arbeidsevne sammen med NAV skal avklare mulighetene for å beholde eller å komme i arbeid. Det kan da være aktuelt å for eksempel prøve ut ulike behandlinger, ulike jobbsituasjoner eller tilegne seg ny kompetanse. Der det er avklart at muligheten til å være i arbeid er varig nedsatt grunnet sykdom/skade, vil det for noen være aktuelt å søke uføretrygd. Arbeidsevnen må da være avklart gjennom hensiktsmessig behandling og gjennom arbeidsrettede tiltak. For å få rett til uføretrygd, må sykdom og/eller skade være hovedårsaken til at man har varig nedsatt arbeids og inntektsevne.

NAV bistår arbeidsledige med å finne nytt arbeid eller kvalifisere seg til annet arbeid. Å være i arbeid eller aktivitet samt å oppleve trivsel og godt arbeidsmiljø har stor betydning for folks helse.

NAV yter også bistand til innbyggere i krevende livssituasjoner. Hovedmålet er å hjelpe personer til å bli selvhjulpne og kunne forsørge seg selv. Erfaringsmessig vet vi at det er vanskelig å være reell arbeidssøker hvis man ikke har orden på økonomi og bosituasjon. Derfor jobber NAV lokalt med å bistå med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. NAV forvalter sammen med kommunen startlån ordningen som er finansiert gjennom Husbanken, og kan innvilges til personer som ikke får boliglån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære banker. Man må ha evne til å betjene lån over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Flyktningetjenesten i Tysvær kommune er organisert inn under NAV. Asylsøkere, flyktninger, innvandrere og familiegjenforente som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester på lik linje med andre.

Forskning viser at yrkesaktivitet for mange kan ha en forebyggende effekt for fysiske og psykiske lidelser. Videre viser studier at arbeidsrutiner gir struktur på hverdagen som igjen kan ha positiv effekt på kosthold, søvn, fysisk aktivitet og rusbruk.