Jon Gunnar Vikingstad, seksjonsleder Utbygging
Jon Gunnar Vikingstad, seksjonsleder Utbygging. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Bedre tilrettelegging for trygg ferdsel fra Frakkagjerd til Aksdal

Jon Gunnar Vikingstad, seksjonsleder Utbygging

Traséen til gamle E 76 fra Pizzabakeren på Frakkagjerd til Aksdal vest er en viktig forbindelse for gående og syklende, og det har vært et fokus for oss å forbedre forholdene her. Vi er begeistret for å kunne dele noen av de positive utbedringene som dette prosjektet vil medføre.
Det er ingen tvil om at sikkerhet og tilgjengelighet er nøkkelord når det gjelder infrastruktur for myke trafikanter. Et kritiske aspekt ved dette prosjektet er belysningen. Vi har alle opplevd hvor vanskelig det kan være å ferdes trygt om kvelden når veiene er dårlig opplyst. Derfor er vi glade for at prosjektet medfører betydelige forbedringer i belysningen langs hele strekningen. Dette vil ikke bare øke sikkerheten for de som bruker veien, men også bidra til å skape et tryggere og mer inviterende miljø for hele lokalsamfunnet.
Videre har vi fokusert på merking og skilting for å tydeliggjøre veibanen og sørge for bedre siktforhold, spesielt i kryssområder og ved utfordrende topografiske forhold. Dette vil bidra til å redusere risikoen for ulykker og gjøre det enklere for alle trafikantgrupper å navigere trygt.

En annen viktig endring er separasjonen mellom myke trafikanter og biltrafikk. Traséen har begrensninger når det gjelder tilgjengelig plass, og vi har derfor jobbet hardt for å finne løsninger som ivaretar sikkerheten til alle. Prosjektet medfører innsnevring av kjørefeltet og fotgjengerfelt ved Pizzabakeren og stiplede linjer som skiller kjørebanen fra gående og syklende. Vi har nøye vurdert ulike alternativer og mener at disse tiltakene vil være til størst mulig fordel for alle trafikantgrupper.
Det er viktig å understreke at dette prosjektet ikke bare handler om infrastruktur, men også om folkehelse. Gode og trygge muligheter for fysisk aktivitet er avgjørende for trivsel og helse, og ved å legge til rette for sikker ferdsel for gående og syklende i området, bidrar vi til å fremme en sunn livsstil og et aktivt lokalsamfunn.
Vi er stolt over det arbeidet som er gjort så langt, og ser frem til å se resultatene av utbedringene, og en tryggere og mer tilgjengelig trasé for våre innbyggere.