Morten Salvesen, rektor Førre skole. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Morten Salvesen, rektor Førre skole. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Ta vare på hverandre

MORTEN SALVESEN – rektor Førre skole

Folkehelse og livsmestring er et av tre tverrfaglige temaer i grunnskolen. Noe vi skal være sammen om å lære. Med god grunn.

Folkehelse, hva er det?
Folk er helse for meg. Og naturlig nok er alle menneskers øverste ønske god helse. Der er du og jeg – alle – viktige for hverandre.
«Mennesker er menneskers helsekilde», står det i Håvamål. Hvordan vi er mot hverandre har stor påvirkning på hvordan vi har det – vår mentale helsetilstand. I hvert eneste lille møte mellom oss mennesker, så har vi muligheten til å løfte hverandre opp. Med et smil. Noen fine ord. En hjelpende hånd. Uansett hvilken situasjon og hvilken arena vi møtes på. Vi kan alle hjelpe og glede hverandre.

Fellesskapet

Ensomhet er verdens største folkesykdom. Å føle seg alene eller å kjenne på utenforskap kan føre til psykiske lidelser og stress. I følge Folkehelseinstituttet kan ensomhet over tid være underliggende for de største helsemessige livsstilsutfordringene vi har, som usunt kosthold, fysisk inaktivitet og rusmisbruk. Som videre kan føre til våre største fysiske helseutfordringer som hjerte- og karsykdommer, kreft og muskel- og skjelettlidelser. God folkehelse er å lage ulike og gode arenaer for fellesskap og aktivitet. Vi er heldige på Haugalandet som har mange tilbud å velge i på fritiden. På arbeid er vi alle ansvarlig for å bidra til et så godt miljø som mulig. For barna er skolen en viktig arena.
I tysværskolene har vi en felles visjon- «Læring for livsmestring», som henger sammen med folkehelse. Poenget med skolen er ikke skolen i seg selv, men å legge et godt grunnlag og robusthet for livet som kommer når en er ferdig med skolen. Sammen med resten av laget i barndommen til de unge. «Elevene skal utvikle holdninger og ferdigheter for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet», står det i Opplæringslovens formålsparagraf.

Aktiv læring sammen
Å anerkjenne mennesker med sine sårbarheter og feil, er grunnleggende verdi i skolen og samfunnet. I Tysvær prøver vi å ha inkluderende undervisning som et bevisst grunnlag i møte med barna. «Elevene dannes i møte med andre og gjennom fysisk og estetisk utfoldelse som fremmer bevegelsesglede og mestring», står det i Kunnskapsløftet. Satsing på fysisk aktiv læring i skolene de siste årene er nettopp med tanke på dette. Det er å øve og utvikle de grunnleggende ferdighetene som gir grobunn for livslang læring, samtidig som en har interaksjoner der en får prøvd ut holdninger, empati, kommunikasjon og samarbeid i et aktivt fellesskap. Felles for alle barn er at de trenger en skolehverdag som er forutsigbar, meningsfull og at barnet er i et felleskap med andre. På Førre og flere andre skoler i Tysvær øver fellesskapet gjennom et positivt atferdsstøtte-system som kalles PALS. Det legges vekt på at alle elever og ansatte skal involveres og delta i arbeidet med å bygge et trygt lærings- og skolemiljø. Vi har fokus på ikke bare gjøre riktige valg ut fra boka, men også gjøre de riktige valgene ut fra situasjonen når det er på sin plass. Vi mennesker har mye felles, men vi er alle forskjellige med følelser og behov. I varierende grad fra dag til dag. Ingens liv er svart/hvitt. I hvert storefriminutt har vi trivselsledere. Det er elever som inviterer alle som vil bli med til forskjellige leker, og har et spesielt oppdrag med å kontakte og inkludere elever som går alene i friminuttet. Dette er tiltak som virker. Forhåpentlig utvikler barna ferdigheter og trivsel som gir dem livsmestring og god folkehelse i nåtidens og fremtidens fellesskap. Det er i alle fall et stort ønske og drivkraft for oss i skolen. Lykke til med å lage et godt skoleår, alle som hver dag er laget rundt barnet!