Nyheitsstudio

21. feb

Slutt med gratis ferje til Ryfylke-øyane

Etter planen må innbyggjarane på ryfylkeøyane i Rogaland betala for ferja igjen etter 1. april.

21. feb

Regjeringa varslar nasjonalt løft for norske kyrkjer

Noreg skal bruke inntil 500 millionar kroner årleg på bevaring av kulturhistoriske kyrkjer dei neste 20–30 åra.

21. feb

Om lag 400 tonn tau hamnar i norske farvatn kvart år

Nesten 400 tonn tau flyt i sjøen langs norskekysten. Mykje av dette kan ikkje gjenvinnast. Ein forskar ved NTNU tek til orde for å ta grep for å få meir berekraftig sirkulasjon.

21. feb

LO vil ikkje garantere støtte til auka pensjonsalder

NTB: Før jul la regjeringa fram forslaga sine til korleis pensjonssystemet bør sjå ut i framtida. LO vil ikkje garantere at dei støyttek forslaget fullt ut.

21. feb

Folketalet i Noreg auka med 61.219 personar i fjor

NTB: I 2023 auka folketalet med 61.219 personar i Noreg, ifølgje SSB. Det er ein svak nedgang frå året før.

20. feb

To av tre polititilsette meiner det har vorte meir vald og truslar mot politiet

NTB: Talet på politimeldingar for vald og truslar mot politiet har gått noko ned frå 2022 til 2023. Polititilsette opplever at omfanget har auka.

20. feb

I dag vedtek LO krava i lønnsoppgjeret: Pengar og auka kjøpekraft viktigast

Pengar blir det viktigaste for LO – truleg vil forbunda krevje auka kjøpekraft så det blir merkt. I dag vedtek LO krav og oppgjersform i hovudoppgjeret i år.

19. feb

Rogaland FrP hadde Årsmøte i Haugesund i år 17-18 Februar

 Liv Johanne Huglen - styremedlem - leder i Tysvær Frp Karsten Arne Larsen, Terje Knoff- Nestleder -
Liv Johanne Huglen - styremedlem - leder i Tysvær Frp Karsten Arne Larsen, Terje Knoff- Nestleder -
19. feb

Trafikkulykke i Falkeidvegen

13:25: En lastebil skal ha veltet langs veien. Nødetatene er på vei til stedet melder Politiet i Sør-Vest på Twitter/X.

19. feb

Straumrekninga etter sprengkulda: Mellom 2200 kr og 3000 kr i snitt

Delar av januar var iskald, noko som gir utslag på straumrekninga. Den enda på mellom 2220 kr og 3000 kr i snitt i dei ulike prisområda, ifølgje Fornybar Norge.

15. feb

Resirkulering av klede – klimatiltak eller grønvasking?

Berget i klesindustrien av avfall har ført til oppblomstring av bedrifter som resirkulerer tekstilar. Miljøvernarar meiner at forbruket må ned.

15. feb

Lærarstudentane er minst fornøgde med studiet sitt

Studentane var samla sett litt meir fornøgde med studiane sine i 2023 enn året før. Lærarstudentane er likevel langt mindre fornøgd enn snittet.

15. feb

Tine måtte importere mjølk: – Få ting som smertar oss meir

Rettar årsresultatet til cirka 1,2 milliardar kroner.

14. feb

26 personar døydde på jobb i fjor

Førebelse tal frå Arbeidstilsynet viser at 26 personar døydde medan dei var på jobb i fjor. Det er éin mindre enn i fjor. 25 av dei var menn.

14. feb

Kunstig intelligens gjer at Utdanningsdirektoratet føreslår store endringar i eksamensordninga

Utviklinga av kunstig intelligens (KI) gjer at Utdanningsdirektoratet føreslår fleire konkrete tiltak for våreksamen 2024 og større endringar i eksamensordninga for dei neste åra.